O programu

Zašto je naš program drugačijih od ostalih?
♪ Trenutno u predškolskim ustanovama i nižim muzičkim školama aktuelni programi nisu prilagođeni detetu kao razvojni stimulans, niti sadrže planove za decu najmlađeg uzrasta, upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.
♪ Muzička radionica Čarobna frula, namenjena je deci uzrasta od 1 do 8 godine. Edukativno muzička radionica osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora, koji su se detaljno bavili metodikom nastave muzičke kulture u radu sa najmlađima. Radionica se prevashodno bavi muzičkom edukacijom dece na neposredan i suptilan način, gde deca kroz razne vrste muzičih igara, pesama, didaktičih igara, ritmičkih vežbi, ulaze u bajkovit, čaroban svet muzike.

Oblasti i metodologije kojima se bavimo

♪ Uvod u sviranje kroz Orfovu metodologiju. Orfovim metodom, dete se budilo u svetu u kojem je muzički rečnik bio utkan u pokret, govor, rimu i instrumentalno i vokalno izvođenje. Danas, preko tri hiljade škola u SAD koristi Orfovu školsku radionicu u svojim osnovnim programima. Upravo, zahvaljujući Orfovom instrumentarijumu, u našoj radionici deca će imati priliku da ovladavaju sviranjem na istom. Orfov instrumentarijum čine razne vrste udaraljki – triangl, zvončići, kastanjete, drveni doboš, metalofon, zvečke.
♪ Delakroz i euritmija – slušanje muzike, razvoj ritma i odgovor telom
♪ Sviranje sopstvenim telom – Body percussion
♪ Tapšalice – razvoj ritma i motorike uz pesmu i pokret
♪ Uvod u slušanje muzike – vođeno slušanje muzike prilagođeno uzrastu (kratke dečije pesme i kompozicije ili odlomci u prvoklasnim izvođenjima – Čajkovski valcer cveća, Bumbarov let, Izbor iz Karnevala životinja, Peća i Vuk, Godišnja doba, Šesta simfonija Betovena, Radecki marš – Štraus, Mocart koncert za klavir i orkestar broj 21)
♪ Učenje muzičkih instrumenata iz simofnijskog orkestra – jednom mesečno obrađuje se određen instrument i tada na čas dolazi profesor tog instrumenta, svira i pokazuje deci tehniku dobijanja tona, izgled instrumenta i uopšteno predstavlja deci kako se taj instrument pravi
♪ Uvod u pevanje – Učenje dečijih i narodnih pesmica (melodija malog obima) u fnukciji interpretacije.

Zašto baš muzika?
♪ U psiho-fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Edukacija u ranom i predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.
♫ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku aktivnost i igru. Brojna istraživanja potvrdila su da muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja tj celovitu ličnost deteta.
Muzika nam pomaže da:
♪ Razvijemo sluh
♪ Razvijemo osećaj za ritam
♪ Upoznamo sopstvene vokalne sposobnosti
♪ Shvatimo svet oko sebe i iskažemo lična iskustva
♪ Razvijemo motoriku
♪ Podstaknemo maštu
♪ Iskažemo svoje emocije

Ciljevi
• Razvijanje veštine komunikacije kroz muziku i u muzici
• Podsticanje razvoja apstraktnog mišljenja
• Jačanje integratvnih procesa u ličnosti (psihičkih i fizičkih)
• Podsticanje procesa socijalizacije
• Negovanje govora kao osnove izraza i komunikacije i kao početnog koraka ka prirodnom, pravilnom i intonativno preciznom pevanju
• Razvijanje muzičkog pamćenja
• Ravijanje sluha
• Razvijanje ritma
• Razvijanje motorike

Plan i program pohađanja nastave

• ♪ Muzička radionica za bebe i decu od 1 do 3 godine, pohađa se jednom nedeljno u trajanju od jedan sat
• ♪ Muzička radionica za decu od 3 do 8 godina, pohađa se dva puta nedeljno u trajanju od 45 min
• ♪ Škola klavira za decu od 5 do 10 godina, pohađa se dva puta nedeljno u trajanju od 45 min
• ♪ Škola udaraljki za decu od 5 do 14 godina, pohađa se jednom nedeljno u trajanju od jedan sat
• Prvi probni čas je besplatan!
• Prijave su obavezne i vrše se putem e-mail bojana@carobnafrula.com ili na broj telefona 069618181

Zadužbina Ilije M.Kolarca, Studentski Trg 5
INFO: 0038169618181
www.carobnafrula.com
fb/muzickaradionicacarobnafrula
instagram/carobnafrulamuzickaradionica