NASTAVA POČINJE 7.03.!
PRIDRUŽITE NAM SE! 

Profesori Centra za nastavu stranih jezika su sada sa vama i putem Skajpa

Termini:

POČETNI A1 – utorak / četvrtak  19:30-21:00 učionica


PRIDRUŽITE NAM SE!

 

Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave
                                                                                                         

Za više informacija pozovite nas na 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs.               

 

El aprendizaje nunca termina
Bienvenidos!

REDOVNI TEČAJEVI traju jedan semestar, odnosno četiri meseca, i imaju fond od 70 časova (2 x 90 minuta nedeljno).

UBRZANI TEČAJEVI obuhvataju isti broj časova, ali se intenzivnijim tempom gradivo savladava za dva meseca (4 x 90 min. nedeljno).

INSTANT (dvomesečni) TEČAJEVI imaju fond od 40 časova (2 x 90 min. nedeljno) i organizuju se više puta u semestru.

Po završetku svakog semestra, može se polagati ispit radi sticanja odgovarajuće diplome. Naši nivoi usklađeni su sa nivoima po ZEO-u (Zajednički evropski jezički okvir).

Kao pripremni centar za polaganje medjunarodnih ispita DELE svih nivoa organizujemo grupnu i individualnu nastavu. U dogovoru sa polaznicima mogu se organizovati i tečajevi prilagođeni njihovim potrebama, ili jeziku struke (poslovni jezik, španski u turizmu itd). Osim toga, po potrebi nudimo i diskusione tečajeve na višim nivoima (B2, C1) koji služe utvrđivanju i proširivanju stečenih znanja kroz razgovore na aktuelne teme, na osnovu autentičnih materijala.

PRIPREMA ZA MEĐUNARODNE DELE ISPITE

Naš Centar za nastavu stranih jezika Zadužbine Ilije M.Kolarca je pripremni centar za polaganje ispita za sticanje diploma DELE Instituta Servantes.
Organizujemo pripremne tečajeve za sticanje međunarodno priznatih DELE diploma svih nivoa koje izdaje Institut Servantes, čije važenje nije ograničeno, i koje su priznate u celom svetu. Za upis na svaki od ovih tečajeva, neophodno je imati odgovarajući nivo znanja.

ČETVOROMESEČNI TEČAJEVI predstavljaju temeljniju pripremu za DELE ispite i povezivanje naših redovnih tečajeva sa zahtevima Instituta Servantes u vezi sa DELE nivoima.

NA DVOMESEČNIM TEČAJEVIMA kandidat, koji već poseduje odgovarajuće znanje, uvežbava tehniku polaganja ispita. Naime, tečaj se sastoji od ponavljanih simulacija ispita, koje kandidatu treba da omoguće da se uvežba da brzo pročita i izvuče osnovne ideje teksta; da razume zvučni materijal i upamti najvažnije njegove elemente; da savlada pisanje neformalnih i formalnih pisama; da opiše niz vinjeta koje zajedno čine smisaonu celinu, kao i da reaguju u zadatoj situaciji.

Diploma de español nivel A1 (dvomesečni tečaj)

Diploma de español nivel A2 (dvomesečni tečaj)

Diploma de español nivel B1 (dvomesečni tečaj)

Diploma de español nivel B2 – 1. deo (četvoromesečni tečaj)

Diploma de español nivel B2 – 2. deo (dvomesečni tečaj)

Diploma de español nivel C1 – 1. deo (dvomesečni tečaj)

Diploma de español nivel C2 – 1. deo (četvoromesečni tečaj)

Diploma de español nivel C2 – 2. deo (četvoromesečni tečaj)

Diploma de español nivel C2 – 3. deo (dvomesečni tečaj)

UDžBENIK: Pasaporte Ele A1, Edelsa (1-4)

GRAMATIKA:

Rod i broj imenica i prideva;
množina;
neodređeni i određeni član;
prisvojni pridevi;
pokazni pridevi i zamenice;
nenaglašene i naglašene lične zamenice;
odnosne zamenice;
poređenje prideva;
glagoli ser i estar;
prezent pravilnih i nepravilnih glagola;
povratni glagoli;
gerund.

TEME:

Upoznavanje, predstavljanje.
Članovi porodice, prijatelji.
Dani u nedelji, datumi i godišnja doba.
Neposredna okolina, dom, posao, škola.
Opis fizičkog izgleda i karaktera ljudi.
Svakodnevni poslovi i dnevne aktivnosti.
Snalaženje u gradu.
Boje, odevni predmeti, delovi tela.
Poseta restoranu, hrana, odlazak u kupovinu, pijaca, prodavnica, robna kuća.
Španski jezik, praznici, španska i južnoamerička gastronomija.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA TEČAJA:

razume i da da odgovor na jednostavna pitanja,
da jednostavnim rečnikom da osnovne podatke o sebi i svojoj porodici,
o tome čime se bavi,
šta mu se dopada, a šta ne,
da ostavi jednostavnu poruku,
da razume jednostavnije naslove novinskih tekstova i potpise ispod fotografija.

Za ovaj tečaj potrebno je 70 časova odnosno 17,5 nedelja.

UDžBENIK: Pasaporte Ele A1, Edelsa (5-6), Pasaporte Ele A2, Edelsa (1-2)

GRAMATIKA:

prezent nepravilnih glagola,
osnovne informacije o zapovednom načinu,
perifrazetener que + infinitivo, estar + gerundio i ir a + infinitivo, acabar de + infinitivo, querer + infinitivo,
upotrebaglagolaser iestar sapridevima,
komparacija prideva i priloga,
uzročne rečenice,
perifrazellevar + gerundio, hay que + infinitivo, tener que + infinitivo,
predlozizamestoivreme,
prošlo vreme (pret. indefinido)

TEME:

Svakodnevni poslovi i dnevne aktivnosti.
Slobodno vreme, zabava, proslave, sportske aktivnosti.
Odnosi među ljudima, karakter.
Godišnji odmor, raspust.
Razgovor telefonom.
Znamenitosti Madrida.
Muzika (tango, salsa, flamenko), umetnost, književnost, ples, muzeji.
Televizija – programi, interesovanja.
Komplimenti.
Biografija, bitni momenti u životu.
Obrazovanje, razgovor za posao.

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA TEČAJA:

razume i da da odgovor na jednostavna pitanja,
da jednostavnim rečnikom da osnovne podatke o sebi i svojoj porodici,
o tome čime se bavi,
šta mu se dopada, a šta ne, i da objasni zbog čega,
da govori o svojim planovima i namerama u bliskoj budućnosti,
da ostavi jednostavnu poruku,
da razume jednostavnije naslove novinskih tekstova i potpise ispod fotografija.

UDžBENIK: Pasaporte Elel A2, Edelsa (3-6)

GRAMATIKA:

naglašeni prisvojni pridevi i zamenice
upitne zamenice
perifraze llevar + gerundio, hay que + infinitivo, tener que + infinitivo
predlozi
prošla vremena (pretérito perfecto, pret. indefinido, pret. imperfecto)
imperativ
presente de subjuntivo
komparacija prideva
uzročne, odnosne rečenice

TEME

lični podaci, lična dokumenta
karakter, međuljudski odnosi, raspoloženja
komplimenti, životne etape
načini pripremanja jela, ukusi
sport
saobraćaj, načini prevoženja
turizam, putovanja
umetnički stilovi, opis slike
bol, zdravlje
odlazak u kupovinu, načini plaćanja, odeća
poslovi, zanimanja, zanati
učenje, obrazovanje, CV, razgovor za posao
stanovanje, društveni život, proslave, praznici, običaji
istorija, slikarstvo, moda. lepota, dizajn, filmska umetnost
turizam, arhitektura
zdravstveni i školski sistem, gastronomija

STEČENO ZNANjE PO ZAVRŠETKU TEČAJA:

sporazumeva se u njemu poznatim situacijama
služi se odgovarajućim rečnikom
poznaje mnoštvo izraza
ume da proceni odnos prema sagovorniku i da prilagodi obraćanje (Ti – Vi)
jednostavnim rečima da prepriča prošle događaje
koristi buduće vreme
dogovara se sa drugima
daje osnovne savete i uputstva
čita i razume lakše novinske tekstove

Za ovaj tečaj potrebno je 70 časova odnosno 17,5 nedelja.

UDžBENIK: Pasaporte Ele B1, Edelsa

GRAMATIKA

predlozi
odnosne zamenice
upotreba prošlih vremena
neodređeni pridevi i zamenice
komparacija prideva
perifraze volver a + infinitivo, acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, i dr.
glagolska vremena: futuro imperfecto, p. pluscuamperfecto, condicional, pretérito perfecto de subjuntivo
imperativ
indirektan govor i indirektna pitanja
slaganje vremena
zavisne rečenice – vremenske, uzročne, namerne, odnosne, dopusne, izrične, pogodbene (realne i potencijalne), osnove pasiva i bezlične rečenice.

TEME

ljudi, svakodnevica, rutina
mesta, prevozna sredstva, kuća i kućni poslovi
međuljudski odnosi, porodica i prijatelji
opis karaktera i fizičkog izgleda
prošlost, obrazovanje i životna iskustva
zdravlje i bolest; ljudsko telo, ishrana, terapija
naš svet; ekologija, geografija
pravila i obaveze
posao i profesije, uslovi na radu, planovi i želje
slobodno vreme; sport, izlasci, umetnost
vesti, događaji, prekršaji, želje
odmor i putovanja; smeštaj
kupovina, preduzetništvo, ekonomija, odeća
praznici i tradicija

STEČENO ZNANjE:

sporazumeva se sa drugima
iznosi svoje osnovne stavove i pretpostavke
koristi složenu rečenicu
služi se odgovarajućim rečnikom
napiše neformalno pismo
čita i razume lakše novinske tekstove
piše kraće sastave

Za ovaj nivo potrebno je 140 časova odnosno 35 nedelja.

UDžBENIK: Pasaporte Ele V2, Edelsa ili Español en Marcha 4, SGEL

GRAMATIKA

Upotreba prošlih vremena, perifraze
rod imenica
upotreba glagola ser i estar
predlozi (con, de, a, en, por, para…)
frazeologizmi
izražavanje pretpostavki budućim vremenima
pretérito imperfecto de subjuntivo
složene rečenice
sufiksi za izvođenje prideva, imenica i glagola
indirektan govor i slaganje vremena
konektori
izražavanje uzroka, posledice, namere, pretnje, postavljanje uslova
upotreba zamenice za srednji rod lo i zamenice se
pasiv

TEME

sreća, kako se nekad živelo, iskustva
virtuelne biblioteke, elektronska pošta, sms poruke, članci
kuća u budućnosti, život u stanu, odmor sa porodicom
ishrana, spremanje hrane, dijete; telo, fizička aktivnost
prijateljstvo, zajednički život u stanu, ljubav, brak, veze
emigracija, kulturološke razlike
marketing, reklamacije na proizvode
novac, kupovina putem interneta
televizija, porodične navike, telenovele, novine i blog, sloboda štampe
biografija, muškarci i žene
film i kritika, ples, slobodno vreme, idealan odmor
odabir destinacije; put oko sveta
različite vrste posla, šefovi; radna žena; javni servisi; CV
prekršaji i kazne, krađe
automobil, kvarovi i popravke
životinje, jezik životinja, izrazi sa životinjama, klimatske promene; prirodne katastrofe
hispanoamerički roman – fikcija, opisivanje
turizam i kultura, hispanska kultura: kafa, maslinovo ulje, Spanglish, život u baru, Barselona i Gaudi, Latinoamerika, turisti u svemiru, filmski festival, kultura Maja, Goja, Servantes

STEČENO ZNANjE:

sporazumeva se sa osobom sa španskog govornog područja, bilo na stranom tlu – kao turista, student, poslovni čovek, bilo u svojoj sredini, gde je strancu u stanju da na španskom jeziku pruži potrebna obaveštenja, posavetuje ga, uputi
uz određene poteškoće, iskaže svoje mišljenje gotovo o svemu
nema više kolebanja u izboru zamenica Tú i Usted
pismeno se solidno izražava
sem neformalnog, bude u stanju da napiše i jednostavno formalno pismo
koristi rečnik koji je u znatnoj meri obogaćen rečima koje označavaju apstraktne pojmove, perifrazama, žargonom
može da prati dnevnu štampu, časopise, a uz rečnik i lakše književno štivo

Za ova dva tečaja, odnosno jedan nivo, potrebno je 140 časova odnosno 35 nedelja.

UDžBENIK: ESPAÑOL LENGUA VIVA, Santillana

GRAMATIKA

Produbljivanje znanja stečenog tokom prethodnih tečajeva: predlozi a, de, en, con, por, para, entre, contra …
složene imenice i predlozi
prefiksi i sufiksi
funkcije povratne zamenice, lične zamenice u funkciji objekata
la mitad, todo, cuanto, la mayoría, la mayor parte, el resto…
varijacije reda reči u rečenici
sadašnja, buduća i prošla vremena (upotreba i funkcionalne vrednosti)
slaganje vremena sa indikativom i konjunktivom
perifraze sa infinitivom, gerundom i participom
verbos de cambio

STEČENO ZNANjE:

se samostalno služi španskim jezikom i da se sporazume u gotovo svim situacijama
može jezički adekvatno da odgovori sagovorniku i razgovora sa izvornim govornicima o najrazličitijim temama sa određenom spontanošću
dosta dobro poznaje registre
rečnik mu je bogat, mada još uvek dosta često traži adekvatnu reč, u stanju je da govori o apstraktnim temama
da napiše dobro strukturisane tekstove na složene teme
da iskaže i obrazloži svoje mišljenje, da ga odbrani i precizira
razume duge i složene tekstove o apstraktnim i složenim temama, kao i tekstove iz savremene književnosti
da ima visok stepen gramatičke i leksičke preciznosti i da bez vidljivog napora preformuliše ili promeni iskaz

Detaljan plan rada i metodske jedinice razrađuju se u skladu sa potrebama grupe. Za ova dva tečaja potrebno je 140 časova odnosno 35 nedelja.

Ovaj tečaj pomaže učeniku da stečeno znanje produbi i još bolje savlada njegovu primenu, da obogati rečnik i stekne slobodu da govori o raznovrsnim temama, da proširi znanja o hispanskoj civilizaciji. Profesor bira teme i materijal u dogovoru sa polaznicima i u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima.
Koristi se autentičan materijal: novinski i književni tekstovi, zvučni i video materijal.