UPIS NA KURSEVE JEZIKA U NOVOM SEMESTRU POČINJE 23.08.!
PRIDRUŽITE NAM SE! 

Termini:
FRANCUSKI POČETNI А1- ponedeljak / sreda 18:30-20:00 onlajn ili utorak / četvrtak 17.00-18.30 učionica
FRANCUSKI А2.1- utorak / četvrtak 17:00-18:30 učionica
FRANCUSKI A2 utorak / četvrtak 19.30- 21.00 učionica

PRIDRUŽITE NAM SE!

Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave
Za više informacija pozovite nas na 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs.               

 

UDžBENIK: Alter ego 1 (dosijei 0 – 4), Hachette

GRAMATIKA

sadašnje vreme
blisko buduće vreme (futur proche)
prošlo svršeno vreme (passé composé)
imperativ
odrečni, potvrdni i upitni oblici
naglašene i nenaglašene lične zamenice
zamenice on i en
prisvojni i pokazni pridevi
određeni, neodređeni i deoni član
glavni i redni brojevi
rod i broj imenica i prideva

TEME

pozdravljanje i predstavljanje
osnovni podaci o sebi i drugima
zakazivanje sastanaka
dani, sati, meseci, datumi, godišnja doba i vreme
hrana i piće
odevanje i kupovina
zdravlje i sport, putovanja i odmori

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
pozdravi i predstavi se, vodi telefonski razgovor
iskaže osnovne podatke o sebi i svojoj porodici
kaže šta voli, šta ne voli
postavlja pitanja i odgovara na njih
govori i razgovara o vremenu, odevanju, ukusima, hrani, piću, sportu, zabavi i odmoru
popuni formular (npr. u hotelu)
napiše kratku poruku

UDžBENIK: Alter ego 1 (dosijei 5 – 9), Hachette

GRAMATIKA

prošlo svršeno vreme ( passé composé)
prošlo nesvršeno vreme (imparfait)
buduće vreme ( futur simple)
aspekatski glagoli: commencer à, finir de, passé récent, progressif (ệtre en train de)
povratni glagoli
direktan i indirektan objekat
zamenice en, y
upitne zamenice za živo i neživo
komparativ i superlativ prideva i priloga
zavisne rečenice s veznicima: parce que, quand

TEME

profesionalni i privatni život
rad i slobodno vreme
porodični odnosi
susreti i mesta susretanja
saobraćaj i prevozna sredstva
doživljaji i događaji
sećanja
turizam

UDžBENIK: Alter ego 2 (dosijei 1- 4), Hachette

GRAMATIKA

lične zamenice objekti
relativne zamenice (proste i složene)
upravna i neupravna pitanja
upravni i neupravni govor
slaganje vremena
subjunktiv
kondicional (sadašnji i prošli)
kondicionalne rečenice (realne, potencijalne i irealne)
naglašavanje rečeničnih delova
pokazne i upitne zamenice

TEME

mediji (radio, televizija, štampa)
muzika
poznanstva, susreti
stanovanje
kućni ljubimci
život u velikom ili malom gradu
odnosi između roditelja i dece
posao i njegovo mesto u našem životu
putovanja, letovanje i zimovanje
praznici i slavlja

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
pruža i daje obaveštenja o sebi i drugima
stupi ili odbija da stupi s nekim u vezu
pozove nekoga, primi ili odbije nečiji poziv
izloži neki problem
izrazi svoje mišljenje i obrazloži ga
daje i prima savete
stavi primedbu, zameri

UDžBENIK: Alter ego 2 (dosijei 5 – 9), Hachette

GRAMATIKA

upotreba subjunktiva iza glagola mišljenja, osećanja i nekih veznika
prisvojne zamenice
prilozi i mesta priloga
pasiv, gerundiv
particip sadašnji i prošli
pluskvamperfekat i njegova upotreba
upotreba kondicionala
infinitiv sadašnji i prošli, aorist (passé simple)
indirektan govor
koncesivne i suprotne rečenice, posledične i uzročne rečenice
poredbene rečenice, namerne rečenice
komparativne rečenice

TEME

razonoda, film, video, televizija
raspoloženja i razna duševna stanja
lične isprave, mišljenja i ispitivanje javnog mnjenja
kuhinja
umetnost
pustolovine, autobiografske, ljubavne i kriminalističke priče

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
iznosi svoje mišljenje i obrazloži ga, žali se
objašnjava i traži objašnjenje
ohrabruje nekoga, daje savete i predlaže rešenja
priča svoje doživljaje ukratko
priča ukratko neki događaj, film
piše poruke, kraća pisma

UDžBENIK: Alter ego 3 (dosijei 1 – 4), Hachette

GRAMATIKA

relativne zamenice qui, que, où, dont
upitna zamenica lequel, pokazne zamenice
upotreba kondicionala
komparativ i superlativ
suprotne rečenice, kondicionalne rečenice
neodređene zamenice i pridevi
subjunktiv
prošla vremena (passé composé, imparfait et plus-que-parfait)
vremenske rečenice, uzročne i posledične rečenice
gerundiv i particip sadašnji
indirektan govor, futur antérieur, negacija

TEME

moda i stil oblačenja
opis ličnosti i osobina
mesto stanovanja
zdrava ishrana
pušenje
posao, obrazovni sistem
sećanja, putovanja, razonoda i hobiji
izbori, glasanje, društvena ponašanja, mediji

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
se obaveštava o onome što je iz njegove sfere interesovanja i daje obaveštenja usmeno ili telefonom
razume poruke i odgovari na njih
daje pozitivan ili negativan sud o kulturnim događajima
ispriča neki istorijski događaj
vodi ličnu korespondenciju (piše pisma, čestitke za razne prilike)

UDžBENIK: Alter ego 3 (dosijei 5 – 9), Hachette

GRAMATIKA

negacija
neodređene zamenice, determinanti
indirektan govor
buduća vremena (futur simple, futur proche, futur antérieur)
zamenice, objekti, mesto prideva
prošla vremena (passé composé, imparfait et plus-que-parfait)
pasiv
relativne zamenice (proste i složene)
subjunktiv
upotreba infinitiva sadašnjeg i prošlog
koncesija i opozicija
bezlične konstrukcije

TEME

pozvati i biti pozvan (svadba, rođenje)
zahtevi, protesti, negodovanja
integracija
Francuzi i njihov identitet
Francuska i njene institucije
životna okolina
kritika – film, pozorište, muzičke priredbe
kulturna politika, obaveštenja i ankete, sredstva informisanja
prošlost

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
spontano uzme učešće u gotovo svim razgovorima koji se tiču svakodnevnog života ili sfere njegovog interesovanja
ispriča svoje snove, planove, namere
ispriča sadržaj neke knjige ili filma i daje kritički osvrt
napiše tekst o temama koje su mu bliske i opisuje svoje utiske u ličnim pismima.

UDžBENIK: Alter ego 4 (dosijei 1 – 3), Hachette

GRAMATIKA

upotreba subjunktiva iza glagola mišljenja, osećanja
upotreba subjunktiva uz bezlične glagole
indirektan govor i slaganje vremena
reči za izražavanje opozicije, za zaključivanje, za opravdavanje
uzročne rečenice
posledične rečenice
komparacija
pasiv i pasivne konstrukcije
koherentnost teksta i izrazi za koordinaciju
argumentovanje

TEME

politički sistem Francuske
žene na rukovodećim položajima
sujeverje i astrologija
laži
osećanja: ljubav, strah, tuga, radost
mediji
kritika: film, pozorište
putovanja i turizam
prevozna sredstva

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
izlaže usmeno i piše na izvestan broj tema u okviru svojih interesovanja na jasan i podrobniji način
iznosi argumente i obrazlaže ih
daje usmeno ili pisano komentar i kritiku

UDžBENIK: Alter ego 4 (dosijei 4 – 6), Hachette

GRAMATIKA

upotreba prošlih vremena u naraciji
vremenske rečenice: anteriornost, simultanost, posteriornost
prošli i složeni participi, slaganje prošlog participa
prošli particip, gerundiv i glagolski pridev
relativne zamenice
predlozi ispred geografskih pojmova (država, gradova, ostrva itd.)
lične zamenice, COD, COI
buduća vremena
namerne rečenice
kondicionalne rečenice

TEME

umetnost
istorija, istorijski događaji
ishrana, zdravlje, estetska hirurgija
organski modifikovana hrana
nove tehnologije, internet itd.
žene i posao
imigracija

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
izlaže usmeno i piše o velikoj lepezi tema iz svoje sfere interesovanja na jasan i podroban način
aktivno sudeluje u uobičajenim razgovorima s francuskim izvornim govornikom
piše formalne i neformalne tekstove (pisma, eseje, izveštaje) u kojima obrazlaže svoje stavove

UDžBENIK: Alter ego 4 (dosijei 7 – 9), Hachette

GRAMATIKA:

sve osnovne gramatičke kategorije

TEME

društvene vrednosti
politički život
oblasti u francuskoj i društveno ustrojstvo
geografija
folklor
zaštita životne sredine
jezički registri
nove tehnologije, internet itd.
mondijalizacija

STEČENO ZNANjE

Na kraju ovog tečaja polaznik je u stanju da:
izlaže usmeno i piše na jasan i podroban način o velikoj lepezi tema iz svoje sfere interesovanja ali i o temama aktuelnim u društvu
aktivno sudeluje u razgovorima s francuskim izvornim govornicima
piše formalne i neformalne tekstove (pisma, eseje, izveštaje) u kojima obrazlaže svoje stavove

AUTENTIČAN MATERIJAL

GRAMATIKA

produbljivanje znanja stečenog tokom prethodnih tečajeva
razlikovanje jezičkih registara
razvijanje i nadograđivanje rečenica
opis i naracija
upotreba kontekstualnih, gramatičkih i leksičkih obeležja za iskazivanje stava, raspoloženja, namere

TEME

aktuelni događaji u Francuskoj i frankofonim zemljama u raznim oblastima
društveni život
profesionalni i univerzitetski život
sport
umetnost
mediji
prirodne nauke
nove tehnologije
društvene nauke

Upoznavanje sa institucijama EU
Upoznavanje sa terminologijom koja se koristi u tekstovima o EU i njenim dokumentima
Osposobljavanje za diskutovanje o raznim temama u vezi sa EU (na primer u čemu se sastoje pripreme za dobijanje statusa punopravnog člana EU, kako se ulazak u EU odražava na privredu, školstvo, zdravstvo, mobilnost radne snage i sl.)
Razvijanje sve četiri sposobnosti jezičke komunikacije: razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta, pisanje i govor.
Proširivanje i produbljivanje gramatičkih i leksičkih kompetencija neophodnih za uspešne usmene i pisane komunikacije (na primer, izlaganje mišljenja, razvijanje argumentacije, davanje primera, poređenje, izražavanje neslaganja sa sagovornikom i sl.).

Koriste se udžbenici prilagođeni tom uzrastu kako u pogledu tema koje se obrađuju tako i u pogledu izbora leksike, gramatičkih partija i zvučnog materijala, kao i ritma rada.

Predviđeni termini usklađeni su sa obavezama učenika u školi tj. radom u smenama i primereni njihovom uzrastu (grupe su dvoterminske i nema kasnih večernjih termina). Kalendar nastave prilagođen je školskom kalendaru, nastava se nikada ne odvija u vreme raspusta tj. u dane kada deca ne idu u školu.

Nakon završenog tečaja može se polagati ispit za sticanje Kolarčeve diplome, a mogu se polagati i ispiti za francuske diplome priznate u celom svetu DELF PRIM i DELF JUNIOR.

PRIPREMA ZA POLAGANjE ISPITA DELF/DALF/DILF i DELF PRIM

Pripreme se organizuju za nivoe A1.1, A1, A2, B1, B2, C1 i C2 od početka semestra do polaganja ispita.

ZA KOGA I KAKO SE DRŽE PRIPREME?

Pripreme se organizuju za polaznike koji već imaju znanje potrebno za nivo za koji polažu ispit i žele podrobnije da se upoznaju sa načinom polaganja ispita, delovima ispita i kriterijumima ocenjivanja. Profesor daje polaznicima sva potrebna obaveštenja kao i pisani materijal koji će im biti od koristi i odgovara na sva njihova pitanja u vezi sa ispitom.

U drugoj fazi priprema polaznici rade nekoliko probnih ispita poštujući vremenska ograničenja. Neke delove ispita polaznici rade za domaći zadatak ali se od njih zahteva da se ponašaju kao na ispitu: da urade zadatak za određeno vreme, bez upotrebe rečnika, gramatika i priručnika i bez ikakve pomoći sa strane, kao na ispitu.

Detaljan program rada biće izrađen tek kada profesor bude upoznao celu grupu odnosno polaznika individualnih časova, da bi mogao da prilagodi svaki segment časa realnim potrebama date grupe odnosno individualnog polaznika. To znači da bi u jednoj grupi moglo više pažnje da se posveti razumevanju govora, ukoliko većina polaznika ima teškoća u savladavanju te veštine, dok bi u drugoj moglo više da se insistira na usmenom izražavanju, ukoliko profesor proceni da je to najpotrebnije polaznicima.

KO DRŽI PRIPREME?

Pripreme drže profesori francuskog jezika našeg Centra koji su i licencirani ispitivači za ispite DELF/DALF čiji su nivoi usklađeni sa Zajednički evropski okvirom za jezike (ZEO). Budući da se u našem Centru i nastava i ispiti organizuju takođe u skladu sa ZEO, naši profesori su veoma iskusni i dobro poznaju način rada koji je vrlo efikasan kako za sticanje znanja tako i za sticanje diploma.

ZAŠTO SU KORISNE OVAKVE PRIPREME?

Ovakav tip priprema vrlo je koristan iz više razloga. Pre svega, mnogim kandidatima, a pogotovo mlađima, biće prvi put da uopšte polažu ispit ili će im to biti prvi ispit iz francuskog jezika. Trema i stres zbog ispita biće znatno ublaženi ukoliko to za njih ne bude iznenađenje i nepoznanica. Osim toga, ne mogu svi da procene dobro šta su u stanju da urade na primer za pola sata ili koliko je zamorno raditi dva sata bez prestanka, koliko i kakve koncentracije je potrebno, koliko vremena im je potrebno da prepišu koncept ili da hemijskom olovkom ponovo ispišu sve što su radili grafitnom olovkom, koliko vremena treba da posvete razmišljanju, pripremi plana teksta, izradi koncepta i izradi konačne verzije teksta i sl. Nakon ovakvih priprema polaznici će znati šta mogu od sebe da traže i očekuju, a profesor će im svojim sugestijama i savetima pomoći da savladaju mnoge teškoće ne samo u vezi sa ispitom već i u vezi sa učenjem i korišćenjem francuskog jezika uopšte. I najzad, neki polaznici žele jednostavno da provere da li su spremni za ispit nivoa koji su prijavili, da se na neki način testiraju, otkriju svoje jake i slabe tačke, što će im omogućiti da sa više samopouzdanja i opuštenosti, pa samim tim i koncentracije, polažu ispit.