УПИС НА МАЈСКЕ КУРСЕВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЈЕ У ТОКУ и траје до 21.05.!
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Професори Центра за наставу страних језика на Коларцу су сада са вама
и путем Скајпа

Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе
     
З
а више информација позовите нас на

011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344

или нам пишите на skola@kolarac.rs.               

 


ТЕЧАЈЕВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА!
NOUS AIMONS LA LANGUE FRANÇAISE!

НИВОИ ОД А1 ДО Б2


ФРАНЦУСКИ А1- понедељак и среда 17:45-19:15 онлајн. Упис до 21.05. Настава почиње 22.05.
ФРАНЦУСКИ А2.1- среда и петак 19:30-21:00 онлајн. Упис до 23.05. Настава почиње 24.05.
ФРАНЦУСКИ А2.2- уторак и четвртак 13:30-15:00 учионица. Настава почиње 19.03.
Нивои од Б1 ДО Б2 – термини по договору

Више информација на 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356 или нам пишите на skola@kolarac.rs

Семинари за професоре страних језика:

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа –  детаљније

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ имају фонд од 70 часова
и трају један семестар – четири месеца (2 х 90 минута недељно) или два месеца (убрзани – 4 х 90 минута недељно)

УЏБЕНИК: Alter ego 1 (досијеи 0 – 4), Hachette

ГРАМАТИКА

садашње време
блиско будуће време (futur proche)
прошло свршено време (passé composé)
императив
одречни, потврдни и упитни облици
наглашене и ненаглашене личне заменице
заменице on и en
присвојни и показни придеви
одређени, неодређени и деони члан
главни и редни бројеви
род и број именица и придева

ТЕМЕ

поздрављање и представљање
основни подаци о себи и другима
заказивање састанака
дани, сати, месеци, датуми, годишња доба и време
храна и пиће
одевање и куповина
здравље и спорт, путовања и одмори

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
поздрави и представи се, води телефонски разговор
искаже основне податке о себи и својој породици
каже шта воли, шта не воли
поставља питања и одговара на њих
говори и разговара о времену, одевању, укусима, храни, пићу, спорту, забави и одмору
попуни формулар (нпр. у хотелу)
напише кратку поруку

УЏБЕНИК: Alter ego 1 (досијеи 5 – 9), Hachette

ГРАМАТИКА

прошло свршено време ( passé composé)
прошло несвршено време (imparfait)
будуће време ( futur simple)
аспекатски глаголи: commencer à, finir de, passé récent, progressif (ệtre en train de)
повратни глаголи
директан и индиректан објекат
заменице  en, y
упитне заменице за живо и неживо
компаратив и суперлатив придева и прилога
зависне реченице с везницима: parce que, quand

ТЕМЕ

професионални и приватни живот
рад и слободно време
породични односи
сусрети и места сусретања
саобраћај и превозна средства
доживљаји и догађаји
сећања
туризам

УЏБЕНИК: Alter ego 2 (досијеи 1- 4), Hachette

ГРАМАТИКА

личне заменице објекти
релативне заменице (просте и сложене)
управна и неуправна питања
управни и неуправни говор
слагање времена
субјунктив
кондиционал (садашњи и прошли)
кондиционалне реченице (реалне, потенцијалне и иреалне)
наглашавање реченичних делова
показне и упитне заменице

ТЕМЕ

медији (радио, телевизија, штампа)
музика
познанства, сусрети
становање
кућни љубимци
живот у великом или малом граду
односи између родитеља и деце
посао и његово место у нашем животу
путовања, летовање и зимовање
празници и славља

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
пружа и даје обавештења о себи и другима
ступи или одбија да ступи с неким у везу
позове некога, прими или одбије нечији позив
изложи неки проблем
изрази своје мишљење и образложи га
даје и прима савете
стави примедбу, замери

УЏБЕНИК: Alter ego 2 (досијеи 5 – 9), Hachette

ГРАМАТИКА

употреба субјунктива иза глагола мишљења, осећања и неких везника
присвојне заменице
прилози и места прилога
пасив, герундив
партицип садашњи и прошли
плусквамперфекат и његова употреба
употреба кондиционала
инфинитив садашњи и прошли, аорист (passé simple)
индиректан говор
концесивне и супротне реченице, последичне и узрочне реченице
поредбене реченице, намерне реченице
компаративне реченице

ТЕМЕ

разонода, филм, видео, телевизија
расположења и разна душевна стања
личне исправе, мишљења и испитивање јавног мњења
кухиња
уметност
пустоловине, аутобиографске, љубавне и криминалистичке приче

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
износи своје мишљење и образложи га, жали се
објашњава и тражи објашњење
охрабрује некога, даје савете и предлаже решења
прича своје доживљаје укратко
прича укратко неки догађај, филм
пише поруке, краћа писма

УЏБЕНИК: Alter ego 3 (досијеи 1 – 4), Hachette

ГРАМАТИКА

релативне заменице qui, que, où, dont
упитна заменица lequel, показне заменице
употреба кондиционала
компаратив и суперлатив
супротне реченице, кондиционалне реченице
неодређене заменице и придеви
субјунктив
прошла времена (passé composé, imparfait et plus-que-parfait)
временске реченице, узрочне и последичне реченице
герундив и партицип садашњи
индиректан говор, futur antérieur, негација

ТЕМЕ

мода и стил облачења
опис личности и особина
место становања
здрава исхрана
пушење
посао, образовни систем
сећања, путовања, разонода и хобији
избори, гласање, друштвена понашања, медији

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
се обавештава о ономе што је из његове сфере интересовања и даје обавештења усмено или телефоном
разуме поруке и одговари на њих
даје позитиван или негативан суд о културним догађајима
исприча неки историјски догађај
води личну кореспонденцију (пише писма, честитке за разне прилике)

УЏБЕНИК: Аlter ego 3 (досијеи 5 – 9), Hachette

ГРАМАТИКА

негација
неодређене заменице, детерминанти
индиректан говор
будућа времена (futur simple, futur proche, futur antérieur)
заменице, објекти, место придева
прошла времена (passé composé, imparfait et plus-que-parfait)
пасив
релативне заменице (просте и сложене)
субјунктив
употреба инфинитива садашњег и прошлог
концесија и опозиција
безличне конструкције

ТЕМЕ

позвати и бити позван (свадба, рођење)
захтеви, протести, негодовања
интеграција
Французи и њихов идентитет
Француска и њене институције
животна околина
критика – филм, позориште, музичке приредбе
културна политика, обавештења и анкете, средства информисања
прошлост

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
спонтано узме учешће у готово свим разговорима који се тичу свакодневног живота или сфере његовог интересовања
исприча своје снове, планове, намере
исприча садржај неке књиге или филма и даје критички осврт
напише текст о темама које су му блиске и описује своје утиске у личним писмима.

УЏБЕНИК: Аlter ego 4 (досијеи 1 – 3), Hachette

ГРАМАТИКА

употреба субјунктива иза глагола мишљења, осећања
употреба субјунктива уз безличне глаголе
индиректан говор и слагање времена
речи за изражавање опозиције, за закључивање, за оправдавање
узрочне реченице
последичне реченице
компарација
пасив и пасивне конструкције
кохерентност текста и изрази за координацију
аргументовање

ТЕМЕ

политички систем Француске
жене на руководећим положајима
сујеверје и астрологија
лажи
осећања: љубав, страх, туга, радост
медији
критика: филм, позориште
путовања и туризам
превозна средства

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
излаже усмено и пише на известан број тема у оквиру својих интересовања на јасан и подробнији начин
износи аргументе и образлаже их
даје усмено или писано коментар и критику

УЏБЕНИК: Alter ego 4 (досијеи 4 – 6), Hachette

ГРАМАТИКА

употреба прошлих времена у нарацији
временске реченице: антериорност, симултаност, постериорност
прошли и сложени партиципи, слагање прошлог партиципа
прошли партицип, герундив и глаголски придев
релативне заменице
предлози испред географских појмова (држава, градова, острва итд.)
личне заменице, COD, COI
будућа времена
намерне реченице
кондиционалне реченице

ТЕМЕ

уметност
историја, историјски догађаји
исхрана, здравље, естетска хирургија
органски модификована храна
нове технологије, интернет итд.
жене и посао
имиграција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
излаже усмено и пише о великој лепези тема из своје сфере интересовања на јасан и подробан начин
активно суделује у уобичајеним разговорима с француским изворним говорником
пише формалне и неформалне текстове (писма, есеје, извештаје) у којима образлаже своје ставове

УЏБЕНИК: Alter ego 4 (досијеи 7 – 9), Hachette

ГРАМАТИКА:

све основне граматичке категорије

ТЕМЕ

друштвене вредности
политички живот
области у француској и друштвено устројство
географија
фолклор
заштита животне средине
језички регистри
нове технологије, интернет итд.
мондијализација

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
излаже усмено и пише на јасан и подробан начин о великој лепези тема из своје сфере интересовања али и о темама актуелним у друштву
активно суделује у разговорима с француским изворним говорницима
пише формалне и неформалне текстове (писма, есеје, извештаје) у којима образлаже своје ставове

АУТЕНТИЧАН МАТЕРИЈАЛ

ГРАМАТИКА

продубљивање знања стеченог током претходних течајева
разликовање језичких регистара
развијање и надограђивање реченица
опис и нарација
употреба контекстуалних, граматичких и лексичких обележја за исказивање става, расположења, намере

ТЕМЕ

актуелни догађаји у Француској и франкофоним земљама у разним областима
друштвени живот
професионални и универзитетски живот
спорт
уметност
медији
природне науке
нове технологије
друштвене науке

Упознавање са институцијама ЕУ
Упознавање са терминологијом која се користи у текстовима о ЕУ и њеним документима
Оспособљавање за дискутовање о разним темама у вези са ЕУ (на пример у чему се састоје припреме за добијање статуса пуноправног члана ЕУ, како се улазак у ЕУ одражава на привреду, школство, здравство, мобилност радне снаге и сл.)
Развијање све четири способности језичке комуникације: разумевање говора, разумевање писаног текста, писање и говор.
Проширивање и продубљивање граматичких и лексичких компетенција неопходних за успешне усмене и писане комуникације (на пример, излагање мишљења, развијање аргументације, давање примера, поређење, изражавање неслагања са саговорником и сл.).

Користе се уџбеници прилагођени том узрасту како у погледу тема које се обрађују тако и у погледу избора лексике, граматичких партија и звучног материјала, као и ритма рада.

Предвиђени термини усклађени су са обавезама ученика у школи тј. радом у сменама и примерени њиховом узрасту (групе су двотерминске и нема касних вечерњих термина). Календар наставе прилагођен је школском календару, настава се никада не одвија у време распуста тј. у дане када деца не иду у школу.

Након завршеног течаја може се полагати испит за стицање Коларчеве дипломе, а могу се полагати и испити за француске дипломе признате у целом свету DELF PRIM и DELF JUNIOR.

ПРИПРЕМA ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА DELF/DALF/DILF и DELF PRIM

Припреме се организују за нивое A1.1, A1, A2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2 од почетка семестра до полагања испита.

ЗА КОГА И КАКО СЕ ДРЖЕ ПРИПРЕМЕ?

Припреме се организују за полазнике који већ имају знање потребно за ниво за који полажу испит и желе подробније да се упознају са начином полагања испита, деловима испита и критеријумима оцењивања. Професор даје полазницима сва потребна обавештења као и писани материјал који ће им бити од користи и одговара на сва њихова питања у вези са испитом.

У другој фази припрема полазници раде неколико пробних испита поштујући временска ограничења. Неке делове испита полазници раде за домаћи задатак али се од њих захтева да се понашају као на испиту: да ураде задатак за одређено време, без употребе речника, граматика и приручника и без икакве помоћи са стране, као на испиту.

Детаљан програм рада биће израђен тек када професор буде упознао целу групу односно полазника индивидуалних часова, да би могао да прилагоди сваки сегмент часа реалним потребама дате групе односно индивидуалног полазника. То значи да би у једној групи могло више пажње да се посвети разумевању говора, уколико већина полазника има тешкоћа у савладавању те вештине, док би у другој могло више да се инсистира на усменом изражавању, уколико професор процени да је то најпотребније полазницима.

КО ДРЖИ ПРИПРЕМЕ?

Припреме држе професори француског језика нашег Центра који су и лиценцирани испитивачи за испите DELF/DALF чији су нивои усклађени са Заједнички европски оквиром за језике (ЗЕО). Будући да се у нашем Центру и настава и испити организују такође у складу са ЗЕО, наши професори су веома искусни и добро познају начин рада који је врло ефикасан како за стицање знања тако и за стицање диплома.

ЗАШТО СУ КОРИСНЕ ОВАКВЕ ПРИПРЕМЕ?

Oвакав тип припрема врло је користан из више разлога. Пре свега, многим кандидатима, а поготово млађима, биће први пут да уопште полажу испит или ће им то бити први испит из француског језика. Трема и стрес због испита биће знатно ублажени уколико то за њих не буде изненађење и непознаница. Осим тога, не могу сви да процене добро шта су у стању да ураде на пример за пола сата или колико је заморно радити два сата без престанка, колико и какве концентрације је потребно, колико времена им је потребно да препишу концепт или да хемијском оловком поново испишу све што су радили графитном оловком, колико времена треба да посвете размишљању, припреми плана текста, изради концепта и изради коначне верзије текста и сл. Након оваквих припрема полазници ће знати шта могу од себе да траже и очекују, а професор ће им својим сугестијама и саветима помоћи да савладају многе тешкоће не само у вези са испитом већ и у вези са учењем и коришћењем француског језика уопште. И најзад, неки полазници желе једноставно да провере да ли су спремни за испит нивоа који су пријавили, да се на неки начин тестирају, открију своје јаке и слабе тачке, што ће им омогућити да са више самопоуздања и опуштености, па самим тим и концентрације, полажу испит.