ТЕЧАЈЕВИ обухватају 140 часова (2 х 90 минута недељано) и трају два семестра – осам месеци (осим течаја енглески за грађевинаре који траје два семестра и обухвата 108 часова).

ИСПИТИ за BEC течајеве могу да се полажу три пута годишње (март, јуни и децембар) у организацији Британског савета.

Упознавање са институцијама ЕУ
Упознавање са терминологијом која се користи у текстовима о ЕУ и њеним документима
Оспособљавање за дискутовање о разним темама у вези са ЕУ (на пример у чему се састоје припреме за добијање статуса пуноправног члана ЕУ, како се улазак у ЕУ одражава на привреду, школство, здравство, мобилност радне снаге и сл.)
Развијање све четири способности језичке комуникације: разумевање говора, разумевање писаног текста, писање и говор.
Проширивање и продубљивање граматичких и лексичких компетенција неопходних за успешне усмене и писане комуникације (на пример, излагање мишљења, развијање аргументације, давање примера, поређење, изражавање неслагања са саговорником и сл.).

Настава траје два семестра (седамдесет часова по семестру).

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, пасив, кондиционале, индиректни говор, Causative Have, конјунктив, инфинитив перфекта, модалне глаголе…
разговара и дискутује о темама из различитих области права, чији избор зависи од потреба и интересовања полазника.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, пасив, кондиционале, Causative Have, индиректни говор, модалне глаголе…
разговара и дискутује о различитим темама – превенција, значај здравих навика у исхрани, коронарне болести, стрес, пушење и болести изазване пушењем, шећерна болест, болести органа за варење, болести ендокриног система, заразне болести, артритис, трансплантација органа, алергије, AIDS, алтернативна медицина и друге теме за које полазници покажу интересовање…

Овај течај је намењен грађевинским професионалцима који желе да унапреде своје знање и комуникацију на енглеском језику у радном окружењу.

ТЕМЕ укључују алате, заштитну опрему, основе математике, мере, материјале, бетонске, дрвене и челичне конструкције, изолациј, земљане радове, завршне радове.

Циљ oвог течаја је да сс се омогући кандидатима да развију говорне вештине потребне за ефикасну комуникацију на енглеском језику у оквиру угоститељства, путовања и туризма.

ТЕМЕ

општа комуникација у контексту туризма
врсте одмора и смештаја
слободно време за пословне путнике и туристе
начини путовања
улога посла у туризму и путовањима
разумевање и информације везане за туризам
стручни језик туристичке индустрије
поред тога, од кандидата ће се очекивати да покаже ниво опште језичке способности.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ

може да користи глаголска времена, упитне речи, модалне глаголе, поређење придева, чланове, предлоге, кондиционале
разговара о различитим темама – представљање, планирање, куповина и продаја, ставови и одлуке, промене, амбиција, различите културе, колегијалност…

Пословни енглески Сертификат- BEC 1 (Б1)

ГРАМАТИКА

модални глаголи, фразални глаголи
времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect)
питања, говори о будућности
пасив, кoдиционали

ТЕМЕ

каријера, врсте предузећа, трговина
маркетинг и реклама, бизнис планови
менаџмент и менаџери, покретање новог бизниса

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

користи времена, модалне глаголе, фразалне глаголе, кондиционале, пасив …
разговара на теме: каријера, куповина и продаја на интернету, врсте фирми, маркетинг, планови, менаџери, решавање конфликата …
пише имејл, кратко пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 2 (Б2)

ГРАМАТИКА

упоређивање
Рast Simple, Past Perfect,
бројиве и небројиве именице, чланци, питања
пасив, кондиционали, индиректан говор
предлози, модални глаголи, релативне реченице
говори о будућности

ТЕМЕ

глобализација, брендови, путовања, рекламе
запошљавање, трговина, иновације
организација, новац, стратегија, управљање
конкуренција, квалитет

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи времена, пасив, индиректан говор, модалне глаголе, чланци, уредаја, именица комбинације, упоређује различите производе, трендове у компанијама …
дискутује о: глобализацији, брендовима, иновацијама, организацијама, новцу, етици, стратегији, лидерству
напише имејл, писмо, извештај, пословно писмо

Пословни енглески Сертификат-BEC 3 (Ц1)

ГРАМАТИКА

времена, пасив
предлози, кондиционали
Perfect Infinitive
префикси, герунд
разговор о будућности

ТЕМЕ

комуникација, маркетинг
пословни односи, успех, посао, пословни ризик
лидерство, преузимање предузећа
будућност у пословању

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

користи идиоме, фразалне глаголе, модалне, времена, пасив, кондиционале, зависне прилоге, независне прилоге …
дискутује о: међународном маркетингу, ризику, финансијској безбедности, аквизицији и интеграцији, односу са клијентима и купцима …
напише пословно писмо, извештај, понуду.