Нашем центру за стране језике Британски савет је доделио статус TIER 3 за 2018. годину, што сведочи о нашој посвећености и квалитету у припреми полазника за полагање Cambridge испита.

УБРЗАНИ ЗИМСКИ ТЕЧАЈЕВИ

Хладни зимски дани не морају значити крај свих активности.
То је право време да урадите оно што већ дуго планирате

– побољшате свој енглески и дружите се са другим полазницима
у пријатној атмосфери наше школе.
Настава почиње 9. децембра 2019.
УПИС ЈЕ У ТОКУ
Свим средњошколцима, незапосленима и пензионерима одобравамо попуст од 50%

ПОЧЕТНИ, СРЕДЊИ 1, СРЕДЊИ 2, СРЕДЊИ 3, ВИШИ 1, ВИШИ 2, КОНВЕРЗАЦИЈСКИ ТЕРМИНИ: ПОНЕДЕЉАК, УТОРАК, СРЕДА И ЧЕТВРТАК ОД 16:00 ДО 17:30

НОВО НА КОЛАРЦУ!
Ако имате проблема са савладавањем
ЕНГЛЕСКЕ ГРАМАТИКЕ или само желите да је обновите,
упишите наше Курсеве граматике за основце и средњошколце.
Почетни и виши нивои.
Групна и индивидуална настава.

УПИС ПОЧИЊЕ
26. АВГУСТА 2019.

Cambridge ЕНГЛЕСКИ ЗА ДЕЦУ (од 7 до 14 година)
Полазак у школу је право време да Ваше дете почне са учењем страног језика.
Нивои Starters (7-9 година), Movers (10-12 година), Flyers (12-14 година) припремају децу за полагање интернационалних Cambridge испита.
На Коларцу деца уче енглески на креативан начин у малим групама што професору омогућава да се прилагоди потребама сваког детета.
Часови трају 90 мин. и одржавају се суботом.

УПИС ПОЧИЊЕ 26. АВГУСТА 2019.

ПОСЛОВНИ ТЕЧАЈЕВИ енглеског на Коларцу (ВЕС)
Стекните самоувереност и флуентност у пословној комуникацији. Побољшајте вештине пословне кореспонденције. Проширите Ваш вокабулар из области којом се бавите. Научите како да боље разумете послодавце и колеге у комуникацији на енглеском.
Посетите нас, урадите тест и одредите Ваш тренутни ниво знања енглеског језика: А2 Пословни средњи В1 Пословни виши (ВЕС1) В2 Пословни конверзацијски (ВЕС 2) С1 Пословни Advanced (ВЕС3)
УПИС ПОЧИЊЕ 26. АВГУСТА 2019.


Ново на Коларцу- ЕНГЛЕСКИ ЗА МЕДИЦИНАРЕ!
На овом течају научићете како да самоуверено комуницирате са пацијентима и колегама на енглеском језику. Теме, вокабулар и граматика су специјално одабрани да одговарају вашим професионалним потребама.
Нивои А2, Б1, Б2 и С1.
УПИС ПОЧИЊЕ 26. АВГУСТА 2019.

Ново на Коларцу!
Течај ЕНГЛЕСКИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ са 50% попуста од пуне цене.
Групе и настава су прилагођени нашим полазницима.
Почетни ниво понедељак/среда од 12 до 13.30.
Средњи 1 ниво уторак/четвртак од 12 до 13.30.
Средњи 2 ниво понедељак/среда од 12 до 13.30.

Семинари за професоре страних језика:

Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика  – детаљније

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа – детаљније

УЏБЕНИК:  Headway Beginner – Oxford, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

уме да се представи и поздрави
опише своју породицу и стан и да их упореди са неким другим
каже шта уме да уради а шта не
говори о тренутним, уобичајеним и будућим активностима
разговара о времену, здрављу, храни, пићу, одевању, забави и спорту
говори о обавезама
даје предлоге и савете, тражи дозволу
води једноставан телефонски разговор

УЏБЕНИК: Headway Elementary – Oxford, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

говори о прошлим, скорашњим и будућим активностима и плановима
говори о навикама у прошлости као и о обавезама и способностима
тражи и даје савете
описује и пореди људе, куће, навике у исхрани и одевању
говори о путовањима, филму, књигама, спорту, ресторанима, послу
уме да напише разгледницу, кратак опис познате особе или испуни формулар

УЏБЕНИК: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, телефон: 2638-835.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

разуме и користи познате свакодневне изразе и фразе
говором задовољава конкретне потребе (нпр. да поручи храну и пиће у ресторану, распита се и купи нешто у продавници, резервише собу у хотелу…)
поставља питања о личним подацима, послу, интересовањима, плановима, омиљеним активностима и да о истим и сам говори
говори и пише повезано и разумљиво о познатим темама изражавајући се кратким реченицама

УЏБЕНИК: Total English – Pre-Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, телефон: 2638-835.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

говори разумљиво о свакодневним темама као што су међуљудски односи, књиге, посао, здравље, путовања, образовање, традиција и обичаји, новац
опише физички изглед и карактер људи
поставља и одговара на питања о личним подацима, искуствима и прошлим догађајима
износи своје ставове и претпоставке, и да даје савете и упутства
користи сложену реченицу, кондиционалну реченицу, и да препричава исказе других
напише причу, кратак чланак и једноставно формално писмо

УЏБЕНИК: Total English – Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

ГРАМАТИКА

Упитне речи, индиректан говор, индиректна питања
Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous
Present Perfect Simple and Past Simple, Past Perfect and Past Simple
поређење у садашњости и прошлости, компаратив и суперлатив
планови у будућности, придеви који се завршавају на -ed и -ing
пасив, љубазни захтеви, односне реченице (одређене)
реални и хипотетички кондиционали са If
инфинитив перфекта, 3. кондиционал

ТЕМЕ

људи и међуљудски односи
опис кућа и градова, опис људи
животне приче, посао
друштвена дешавања, новине и медији
друштво и промене, правила и понашање
животне дилеме и одлуке

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

може да прича о разним животним искуствима и опише околину (нпр. људе, градове,посао, школу)
може да прича о плановима, навикама, дешавањима у прошлости, искуствима
може да прича о стварима које воли
може да објасни своје ставове
направи презентацију употребљавајући смислене реченице, опис људи, посла и начина живота
уме да напише поруке и кратка писма

УЏБЕНИК: Total English – Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835

ГРАМАТИКА

љубазни захтеви, Will
безлична заменица It, tend to + глагол
односне реченице (одређене)
прилошке одредбе за количину
глаголска именица за количину и квалитет
интонација, реалне и хипотетичке реченице са If
индиректан говор, индиректна питања
глаголска одредба за обавезу и дозволу у садашњости, модални глаголи
глаголска одредба за обавезу и дозволу у прошлости
инфинитив перфекта, везници, инфинитив, герунд

ТЕМЕ

путовање око света, странци
друштвена дешавања, проналазачи
фраза захвалности, будућност
друштво и промене, срећне генерације
образложење свог мишљења
логичке загонетке
пљачке, слобода избора, решавање проблема

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

уме да изрази своје љубазно захваљивање и захтеве
користи различите фразе
заказује друштвене догађаје
изражава своје неслагање
користи односне реченице (одређене)
уме дапредвиди будуће догађаје
увежбава дијалоге у пару
учествује у дискусији

УЏБЕНИК: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, телефон: 2638-835

ГРАМАТИКА

Различите употребе помоћних глагола
употреба префикса и суфикса
глаголски облици који се користе у препричавању
(Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)
пасив и његове алтернативе
ред речи у реченици (Present Perfect Simple i Continuous)
члан, релативне реченице, хипотетичке реченице
инфинитив и герунд
модални глаголи, будућа времена

TEME

прошлост, садашњост и будућност
животна искуства – успони и падови
интелигенција, необична достигнућа
прославе и празници
познати људи, познате мистерије
медицина, новац, медији

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

може течно и јасно да говори о темама које су у домену његових интересовања и да своје идеје представи логичним редоследом
може да дâ детаљан опис доживљеног, уз описивање осећања и реакција
може да опише непредвидиве догађаје као што су незгоде
може да опише снове, надања и амбиције
може да говори о догађајима, како стварним, тако и измишљеним
уме да исприча причу
уме да образложи и објасни своје ставове, планове и дела
може да пише повезано о темама које су му блиске и за које је лично заинтересован
пише приватна писма у којима описује доживљаје и утиске

УЏБЕНИК: Total English – Upper-Intermediate – Pearson Longman, може се набавити у нашој књижари, телефон: 2638-835

ГРАМАТИКА

односне реченице
одредбе за количину и some, anу
инфинитив, герунд, предлог – about
модални глаголи у садашњем и прошлом времену
глагол Need, Forms: In case, If, Future Continuous and Future Perfect
хипотетичке односне реченице у прошлом времену
индиректан говор.

ТЕМЕ

прославе
велики светски догађаји
друштвене околности
такмичења
медицински савети
проналазци и открића
достигнућа

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

чита тражећи важне информације
слуша посебно занимљиве политичке текстове
увежбава писање формалних писама
понови употребу будућих времена
преприча тачно речи другог слушаоца курса

Овај течај је намењен полазницима који по завршетку течаја Конверзацијски 2 не желе да похађају припреме за Кембриџ течајеве. Такође је намењен полазницима који желе да подигну језичко знање на виши ниво пре похађања припремног течаја САЕ.

Овај течај је намењен полазницима који по завршетку течаја Конверзацијски 2 не желе да похађају припреме за Кембриџ течајеве. Такође је намењен полазницима који желе да подигну језичко знање на виши ниво пре похађања припремног течаја САЕ.

Намењен деци нижих разреда основне школе који су савладали латинично писмо
УЏБЕНИК: FUN FOR STARTERS

ГРАМАТИКА

рresent simple
прилози за учесталост
present continuous
imperative: jump up and down, turn around, sit down, have got/haven’t got,
модални глагол can/can’t
за способност, there is/there are Who/where/what
глагол like, основни бројеви до 100

ТЕМЕ

Алфабет, школа, учионица
предмети, бројеви, месеци у години, боје, гардероба
кућни љубимци, домаће и дивље животиње
превозна средства, објекти у граду
воће и поврће
делови тела, спортови
осећања и расположења

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

умеју да се представе, да опишу себе, пријатеља, члана породице
умеју да кажу пар реченица о стварима које воле, да опишу време
знају да кажу коју храну воле, а коју не, да кажу која је храна здрава за њих а која није
знају да кажу колико је сати, како се осећају

Намењен деци виших разреда основне школе
УЏБЕНИК: FUN FOR MOVERS

ГРАМАТИКА

Глагол to be и присвојни придеви my/your/our/they
алфабет и основни бројеви,
there is/are, предлози за место и време
have got и саксонски генитив, множина именица
present simple и прилози за учесталост, present continuous,
ред речи у реченици, can за способност,
like/love/hate праћени именицом или герундом
присвојне и показне заменице, бројиве и небројиве именице
some/any, I’d like, глагол to be у прошлом времену
упитне речи When/Where/Who, датуми и редни бројеви
past simple – правилни и неправилни глаголи
present continuous за договоре у будућности
must/mustn’t, going to, давање предлога

ТЕМЕ

Националност, земља, занимање
описивање градова, дома и намештаја
породица и описивање људи, школа и школски предмети
дани у недељи и време, спортови и врсте музике
кућни послови и свакодневне активности
хобији и ваншколске активности, способности
истраживање свемира
сналажење и давање инструкција на улици

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ ТЕЧАЈУ:

умеју да се: представе и сазнају сличне информације од свог саговорника, опишу свој родни град и своју собу, опишу и упореде људе
говоре о стварима које воле и које њихови другови воле
говоре о својим активностима у слободно време и кућним пословима
говоре о својим и туђим способностима у садашњости, упореде интересовања
поруче оброк у ресторану, разумеју информације о ценама, купе нешто у продавници одеће
говоре о томе где су били и о томе шта се догодило користећи се најфреквентнијим глаголима
договоре састанак са друговима и разговарају о будућим плановима и намерама
дају предлоге, говоре о правилима, разумеју и дају инструкције на улици, умеју да прочитају и разумеју информације са рекламе
напишу једноставан опис града у коме живе, и-мејл или писмо другарици, напису једноставан рецепт као и позивницу за забаву својим друговима, напишу једноставан приказ својих и туђих свакодневних активности, напишу једноставну биографију и захвалницу у форми писма.

Намењен деци виших разреда основне школе који положе класификациони испит за Јуниор 3.
УЏБЕНИК: FUN FOR FLYERS

ГРАМАТИКА

Глагол to be, present simple tense, have got
present continuous tense, past simple tense
правилни и неправилни глаголи
past continuous tense
предвиђања са will/won’t, should/shouldn’t, can/could у молбама
поређење придева, can/could за способност
први кондиционал, герунд
present continuous, going to, will за будућност

ТЕМЕ

aктивности у слободно време, навике, кућни послови
одевени предмети, омиљена места, филмови, живот у будућности
делови тела, здравствени проблем, спортови и спортска опрема
кућни љубимци и животиње, снови
музика и музички инструменти
храна, датуми, послови

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

говори о ономе што воли и не воли
описује своје свакодневне активности, ствари које се догађају
говори о нечему што се догодило у животу и прошлости, прави претпоставке о будућности
каже како се осећа и даје савете, пита другог за услугу,
описује и упоређује животиње
говори о својим способностима у прошлости, уме да траже дозволу и говоре о количинама