Центар за наставу страних језика организује редовне, убрзане, инстант и специјализоване течајеве (припрема за DELE испите), као и индивидуалну наставу. У договору са полазницима могу се организовати и течајеви прилагођени њиховим потребама, или језику струке (пословни језик, шпански у туризму итд). Осим тога, по потреби нудимо и дискусионе течајеве на вишим нивоима (Б2 – Ц1) који служе утврђивању и проширивању стечених знања кроз разговоре на актуелне теме, на основу аутентичних материјала.

УПИС НА КУРСЕВЕ ЈЕЗИКА У НОВОМ СЕМЕСТРУ ЈЕ У ТОКУ!
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

КОЛАРАЦ ЈЕ ИМЕ СА ТРАДИЦИЈОМ!
Научите страни језик како треба у школи са 90 година искуства

За више информација позовите нас на 011/ 2630-480, 011/ 2639-502, 064/ 8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

 


КУРСЕВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА!
BIENVENIDOS!

НИВОИ ОД А1 ДО Б1

Термини:

ПОЧЕТНИ А1 – уторак / четвртак  19:30-21:00 учионица

Више информација на 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs

ПРИПРЕМА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ DELE ИСПИТЕ

Наш Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М.Коларца је припремни центар за полагање испита за стицање диплома DELE Института Сервантес.
Организујемо припремне течајеве за стицање међународно признатих DELE диплома свих нивоа које издаје Институт Сервантес. За упис на сваки од ових течајева неопходно је имати одговарајући ниво знања.

ЧЕТВОРОМЕСЕЧНИ ТЕЧАЈЕВИ представљају темељнију припрему за DELE испите и повезивање наших редовних течајева са захтевима Института Сервантес у вези са DELE нивоима.

На ДВОМЕСЕЧНИМ ТЕЧАЈЕВИМА кандидат, који већ поседује одговарајуће знање, увежбава технику полагања испита. Тeчај се састоји од понављаних симулација испита, које кандидату треба да омогуће да брзо прочита и извуче основне идеје текста; да разуме звучни материјал и упамти најважније његове елементе; да савлада писање неформалних и формалних писама и мејлова; да опише низ вињета које заједно чине смисаону целину, kао и да реагују у задатој ситуацији.

Diploma de español nivel А1 (двомесечни течај)

Diploma de español nivel А2 (двомесечни течај)

Diploma de español nivel B1 (двомесечни течај)

Diploma de español nivel B2 – 1. deo (четворомесечни течај)

Diploma de español nivel B2 – 2. deo (двомесечни течај)

Diploma de español nivel C1 – 1. deo (двомесечни течај)

Diploma de español nivel C2 – 1. deo (четворомесечни течај)

Diploma de español nivel C2 – 2. deo (четворомесечни течај)

Diploma de español nivel C2 – 3. deo (двомесечни течај)

УБРЗАНИ ТЕЧАЈЕВИ попут РЕДОВНИХ имају фонд од 70 школских часова, али се интензивнијим темпом градиво савладава за два месеца (4 х 90 мин. недељно).

ИНСТАНТ (двомесечни) ТЕЧАЈЕВИ имају фонд од 40 школских часова (2 х 90 мин. недељно), а упис на ове течајеве се организује више пута током семестра .

По завршетку сваког семестра, може се полагати испит ради стицања одговарајуће дипломе. Наши нивои су усклађени  са нивоима по 3ЕО-у (Заједнички европски језички оквир).

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele A1, Edelsa (1-4)

ГРАМАТИКА:

Род и број именица и придева;
множина;
неодређени и одређени члан;
присвојни придеви;
показни придеви и заменице;
ненаглашене и наглашене личне заменице;
односне заменице;
поређење придева;
глаголи ser и estar;
презент правилних и неправилних глагола;
повратни глаголи;
герунд.

ТЕМЕ:

Упознавање, представљање.
Чланови породице, пријатељи.
Дани у недељи, датуми и годишња доба.
Непосредна околина, дом, посао, школа.
Опис физичког изгледа и карактера људи.
Свакодневни послови и дневне активности.
Сналажење у граду.
Боје, одевни предмети, делови тела.
Посета ресторану, храна, одлазак у куповину, пијаца, продавница, робна кућа.
Шпански језик, празници, шпанска и јужноамеричка гастрономија.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме и да да одговор на једноставна питања,
да једноставним речником да основне податке о себи и својој породици,
о томе чиме се бави,
шта му се допада, а шта не,
да остави једноставну поруку,
да разуме једноставније наслове новинских текстова и потписе испод фотографија.

За овај течај потребно је 70 часова односно 17,5 недеља.

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele A1, Edelsa (5-6), Pasaporte Ele A2, Edelsa (1-2)

ГРАМАТИКА:

презент неправилних глагола,
основне информације о заповедном начину,
перифразеtener que + infinitivo, estar + gerundio и ir a + infinitivo, acabar de + infinitivo, querer + infinitivo,
употребаглаголаser иestar сапридевима,
компарација придева и прилога,
узрочне реченице,
перифразеllevar + gerundio, hay que + infinitivo, tener que + infinitivo,
предлозизаместоивреме,
прошло време (pret. indefinido)

ТЕМЕ:

Свакодневни послови и дневне активности.
Слободно време, забава, прославе, спортске активности.
Односи међу људима, карактер.
Годишњи одмор, распуст.
Разговор телефоном.
Знаменитости Мадрида.
Музика (танго, салса, фламенко), уметност, књижевност, плес, музеји.
Телевизија – програми, интересовања.
Комплименти.
Биографија, битни моменти у животу.
Образовање, разговор за посао.

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме и да да одговор на једноставна питања,
да једноставним речником да основне податке о себи и својој породици,
о томе чиме се бави,
шта му се допада, а шта не, и да објасни због чега,
да говори о својим плановима и намерама у блиској будућности,
да остави једноставну поруку,
да разуме једноставније наслове новинских текстова и потписе испод фотографија.

УЏБЕНИК: Pasaporte Elel A2, Edelsa (3-6)

ГРАМАТИКА:

наглашени присвојни придеви и заменице
упитне заменице
перифразе llevar + gerundio, hay que + infinitivo, tener que + infinitivo
предлози
прошла времена (pretérito perfecto, pret. indefinido, pret. imperfecto)
императив
presente de subjuntivo
компарација придева
узрочне, односне реченице

ТЕМЕ

лични подаци, лична документа
карактер, међуљудски односи, расположења
комплименти, животне етапе
начини припремања јела, укуси
спорт
саобраћај, начини превожења
туризам, путовања
уметнички стилови, опис слике
бол, здравље
одлазак у куповину, начини плаћања, одећа
послови, занимања, занати
учење, образовање, CV, разговор за посао
становање, друштвени живот, прославе, празници, обичаји
историја, сликарство, мода. лепота, дизајн, филмска уметност
туризам, архитектура
здравствени и школски систем, гастрономија

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПО ЗАВРШЕТКУ ТЕЧАЈА:

споразумева се у њему познатим ситуацијама
служи се одговарајућим речником
познаје мноштво израза
уме да процени однос према саговорнику и да прилагоди обраћање (Ти – Ви)
једноставним речима да преприча прошле догађаје
користи будуће време
договара се са другима
даје основне савете и упутства
чита и разуме лакше новинске текстове

За овај течај потребно је 70 часова односно 17,5 недеља.

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele B1, Edelsa

ГРАМАТИКА

предлози
односне заменице
употреба прошлих времена
неодређени придеви и заменице
компарација придева
перифразe volver a + infinitivo, acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, и др.
глаголска времена: futuro imperfecto, p. pluscuamperfecto, condicional, pretérito perfecto de subjuntivo
императив
индиректан говор и индиректна питања
слагање времена
зависне реченице – временске, узрочне, намерне, односне, допусне, изричне, погодбене (реалне и потенцијалне), основе пасива и безличне реченице.

ТЕМЕ

људи, свакодневица, рутина
места, превозна средства, кућа и кућни послови
међуљудски односи, породица и пријатељи
oпис карактера и физичког изгледа
прошлост, образовање и животна искуства
здравље и болест; људско тело, исхрана, терапија
наш свет; екологија, географија
правила и обавезе
посао и професије, услови на раду, планови и жеље
слободно време; спорт, изласци, уметност
вести, догађаји, прекршаји, жеље
одмор и путовања; смештај
куповина, предузетништво, економија, одећа
празници и традиција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

споразумева се са другима
износи своје основне ставове и претпоставке
користи сложену реченицу
служи се одговарајућим речником
напише неформално писмо
чита и разуме лакше новинске текстове
пише краће саставе

За овај ниво потребно је 140 часова односно 35 недеља.

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele B1, Edelsa

ГРАМАТИКА

предлози
односне заменице
употреба прошлих времена
неодређени придеви и заменице
компарација придева
перифразe volver a + infinitivo, acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, и др.
глаголска времена: futuro imperfecto, p. pluscuamperfecto, condicional, pretérito perfecto de subjuntivo
императив
индиректан говор и индиректна питања
слагање времена
зависне реченице – временске, узрочне, намерне, односне, допусне, изричне, погодбене (реалне и потенцијалне), основе пасива и безличне реченице.

ТЕМЕ

људи, свакодневица, рутина
места, превозна средства, кућа и кућни послови
међуљудски односи, породица и пријатељи
oпис карактера и физичког изгледа
прошлост, образовање и животна искуства
здравље и болест; људско тело, исхрана, терапија
наш свет; екологија, географија
правила и обавезе
посао и професије, услови на раду, планови и жеље
слободно време; спорт, изласци, уметност
вести, догађаји, прекршаји, жеље
одмор и путовања; смештај
куповина, предузетништво, економија, одећа
празници и традиција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

споразумева се са другима
износи своје основне ставове и претпоставке
користи сложену реченицу
служи се одговарајућим речником
напише неформално писмо
чита и разуме лакше новинске текстове
пише краће саставе

За овај ниво потребно је 140 часова односно 35 недеља.

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele В2, Edelsa или Español en Marcha 4, SGEL

ГРАМАТИКА

Употреба прошлих времена, перифразе
род именица
употреба глагола ser и estar
предлози (con, de, a, en, por, para…)
фразеологизми
изражавање претпоставки будућим временима
pretérito imperfecto de subjuntivo
сложене реченице
суфикси за извођење придева, именица и глагола
индиректан говор и слагање времена
конектори
изражавање узрока, последице, намере, претње, постављање услова
употреба заменице за средњи род lo и заменице sе
пасив

ТЕМЕ

срећа, како се некад живело, искуства
виртуелне библиотеке, електронска пошта, смс поруке, чланци
кућа у будућности, живот у стану, одмор са породицом
исхрана, спремање хране, дијете; тело, физичка активност
пријатељство, заједнички живот у стану, љубав, брак, везе
емиграција, културолошке разлике
маркетинг, рекламације на производе
новац, куповина путем интернета
телевизија, породичне навике, теленовеле, новине и блог, слобода штампе
биографија, мушкарци и жене
филм и критика, плес, слободно време, идеалан одмор
одабир дестинације; пут око света
различите врсте посла, шефови; радна жена; јавни сервиси; CV
прекршаји и казне, крађе
аутомобил, кварови и поправке
животиње, језик животиња, изрази са животињама, климатске промене; природне катастрофе
хиспаноамерички роман – фикција, описивање
туризам и култура, хиспанска култура: кафа, маслиново уље, Spanglish, живот у бару, Барселона и Гауди, Латиноамерика, туристи у свемиру, филмски фестивал, култура Маја, Гоја, Сервантес

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

споразумева се са особом са шпанског говорног подручја, било на страном тлу – као туриста, студент, пословни човек, било у својој средини, где је странцу у стању да на шпанском језику пружи потребна обавештења, посаветује га, упути
уз одређене потешкоће, искаже своје мишљење готово о свему
нема више колебања у избору заменица Тú и Usted
писмено се солидно изражава
сем неформалног, буде у стању да напише и једноставно формално писмо
користи речник који је у знатној мери обогаћен речима које означавају апстрактне појмове, перифразама, жаргоном
може да прати дневну штампу, часописе, а уз речник и лакше књижевно штиво

За ова два течаја, односно један ниво, потребно је 140 часова односно 35 недеља.

УЏБЕНИК: Pasaporte Ele В2, Edelsa или Español en Marcha 4, SGEL

ГРАМАТИКА

Употреба прошлих времена, перифразе
род именица
употреба глагола ser и estar
предлози (con, de, a, en, por, para…)
фразеологизми
изражавање претпоставки будућим временима
pretérito imperfecto de subjuntivo
сложене реченице
суфикси за извођење придева, именица и глагола
индиректан говор и слагање времена
конектори
изражавање узрока, последице, намере, претње, постављање услова
употреба заменице за средњи род lo и заменице sе
пасив

ТЕМЕ

срећа, како се некад живело, искуства
виртуелне библиотеке, електронска пошта, смс поруке, чланци
кућа у будућности, живот у стану, одмор са породицом
исхрана, спремање хране, дијете; тело, физичка активност
пријатељство, заједнички живот у стану, љубав, брак, везе
емиграција, културолошке разлике
маркетинг, рекламације на производе
новац, куповина путем интернета
телевизија, породичне навике, теленовеле, новине и блог, слобода штампе
биографија, мушкарци и жене
филм и критика, плес, слободно време, идеалан одмор
одабир дестинације; пут око света
различите врсте посла, шефови; радна жена; јавни сервиси; CV
прекршаји и казне, крађе
аутомобил, кварови и поправке
животиње, језик животиња, изрази са животињама, климатске промене; природне катастрофе
хиспаноамерички роман – фикција, описивање
туризам и култура, хиспанска култура: кафа, маслиново уље, Spanglish, живот у бару, Барселона и Гауди, Латиноамерика, туристи у свемиру, филмски фестивал, култура Маја, Гоја, Сервантес

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

споразумева се са особом са шпанског говорног подручја, било на страном тлу – као туриста, студент, пословни човек, било у својој средини, где је странцу у стању да на шпанском језику пружи потребна обавештења, посаветује га, упути
уз одређене потешкоће, искаже своје мишљење готово о свему
нема више колебања у избору заменица Тú и Usted
писмено се солидно изражава
сем неформалног, буде у стању да напише и једноставно формално писмо
користи речник који је у знатној мери обогаћен речима које означавају апстрактне појмове, перифразама, жаргоном
може да прати дневну штампу, часописе, а уз речник и лакше књижевно штиво

За ова два течаја, односно један ниво, потребно је 140 часова односно 35 недеља.

УЏБЕНИК: ESPAÑOL LENGUA VIVA, Santillana

ГРАМАТИКА

Продубљивање знања стеченог током претходних течајева: предлози a, de, en, con, por, para, entre, contra …
сложене именице и предлози
префикси и суфикси
функције повратне заменице, личне заменице у функцији објеката
la mitad, todo, cuanto, la mayoría, la mayor parte, el resto…
варијације реда речи у реченици
садашња, будућа и прошла времена (употреба и функционалне вредности)
слагање времена са индикативом и конјунктивом
перифразе са инфинитивом, герундом и партиципом
verbos de cambiо

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

се самостално служи шпанским језиком и да се споразуме у готово свим ситуацијама
може језички адекватно да одговори саговорнику и разговора са изворним говорницима о најразличитијим темама са одређеном спонтаношћу
доста добро познаје регистре
речник му је богат, мада још увек доста често тражи адекватну реч, у стању је да говори о апстрактним темама
да напише добро структурисане текстове на сложене теме
да искаже и образложи своје мишљење, да га одбрани и прецизира
разуме дуге и сложене текстове о апстрактним и сложеним темама, као и текстове из савремене књижевности
да има висок степен граматичке и лексичке прецизности и да без видљивог напора преформулише или промени исказ

Детаљан план рада и методске јединице разрађују се у складу са потребама групе. За ова два течаја потребно је 140 часова односно 35 недеља.

УЏБЕНИК: ESPAÑOL LENGUA VIVA, Santillana

ГРАМАТИКА

Продубљивање знања стеченог током претходних течајева: предлози a, de, en, con, por, para, entre, contra …
сложене именице и предлози
префикси и суфикси
функције повратне заменице, личне заменице у функцији објеката
la mitad, todo, cuanto, la mayoría, la mayor parte, el resto…
варијације реда речи у реченици
садашња, будућа и прошла времена (употреба и функционалне вредности)
слагање времена са индикативом и конјунктивом
перифразе са инфинитивом, герундом и партиципом
verbos de cambiо

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ:

се самостално служи шпанским језиком и да се споразуме у готово свим ситуацијама
може језички адекватно да одговори саговорнику и разговора са изворним говорницима о најразличитијим темама са одређеном спонтаношћу
доста добро познаје регистре
речник му је богат, мада још увек доста често тражи адекватну реч, у стању је да говори о апстрактним темама
да напише добро структурисане текстове на сложене теме
да искаже и образложи своје мишљење, да га одбрани и прецизира
разуме дуге и сложене текстове о апстрактним и сложеним темама, као и текстове из савремене књижевности
да има висок степен граматичке и лексичке прецизности и да без видљивог напора преформулише или промени исказ

Детаљан план рада и методске јединице разрађују се у складу са потребама групе. За ова два течаја потребно је 140 часова односно 35 недеља.

Овај течај помаже ученику да стечено знање продуби и још боље савлада његову примену, да обогати речник и стекне слободу да говори о разноврсним темама, да прошири знања о хиспанској цивилизацији. Професор бира теме и материјал у договору са полазницима и у складу са њиховим потребама и интересовањима.
Користи се аутентичан материјал: новински и књижевни текстови, звучни и видео материјал.