УПИС НА МАЈСКЕ КУРСЕВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЈЕ У ТОКУ И ТРАЈЕ ДО 21.05.! Настава почиње 22.05.!
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

НОВА ГРУПА А1 ПОЧИЊЕ 17.04.
Термини: понедељак и среда од 18:00-19:30

ПОПУСТИ ЗА СТУДЕНТЕ, СРЕДЊОШКОЛЦЕ,

НЕЗАПОСЛЕНА И ПЕНЗИОНИСАНА ЛИЦА, ПОРОДИЧНИ ПОПУСТ.

 Можете се пријавити мејлом на
skola@kolarac.rs

☎️ или нас позвати на 011/ 2630 – 480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344

или нас посетити на адреси: Студентски трг  5, Београд
Придружите нам се! ?

Преко следећих линкова попуните електронску пријаву:

НЕМАЧКИ – https://bit.ly/3xKVDPw

ЕНГЛЕСКИ – https://bit.ly/3XRZ41z

ФРАНЦУСКИ, ИТАЛИЈАНСКИ, ШПАНСКИ, РУСКИ, КОРЕЈСКИ – https://bit.ly/41obUYz


КУРСЕВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА! LERNEN WIR DEUTSCH!
ПРИПРЕМА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ГЕТЕ ДИПЛОМЕ

НИВОИ ОД А1 ДО Ц2

Термини:
А1 интензивни : понедељак/уторак/среда/четвртак 17:45-19:15, учионица. Упис до 21.05.Настава почиње 22.05.
А1: понедељак/среда 18:00-19:30 онлајн. Упис до 21.05. Настава почиње 22.05.
А2.1: уторак/четвртак 11:15-12:45 или 17:45-19:15 учионица
А2.2: уторак/четвртак 9:30-11:00 или 19:30-21:00 учионица
Б1.1: понедељак/среда 9:30-11:00 или уторак/четвртак 17:45-19:15 учионица
Б1.2: понедељак/среда 11:15-12:45 или уторак/четвртак 19:30-21:00 учионица
Б2.1: уторак/четвртак 17:45-19:15 учионица
Б2.2: уторак/четвртак 17:45-19:15 учионица

Више информација на 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356 или нам пишите на skola@kolarac.rs

ИНСТАНТ ТЕЧАЈЕВИ обухватају фонд од 50 и 40 часова, са динамиком наставе два пута недељно (20 х 90 минута) и трају 2 месеца. Сви течајеви су припрема за полагање Гете испита. 

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ обухватају 70 часова и могу трајати један семестар – четири месеца (2 х 90 минута недељно) или два месеца (4 х 90 минута недељно) ако се градиво савладава убрзаним темпом. Сви течајеви су припрема за полагање Гете испита. 

УЏБЕНИК: Themen aktuell 1 (Kursbuch +Arbeitsbuch) од 1. до 6. лекције, Hueber Verlag, може се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА

презент, члан, негација
присвојне, показне и неодређене заменице
модални глаголи, одредбе за место
бројеви до милион
глаголи са наглашеним префиксима
ред речи у реченици
множина именица
императив, номинатив
акузатив, глаголи са акузативом
перфект

ТЕМЕ

контакти у различитим ситуацијама
бројеви
кућа и покућство
храна и пиће, у ресторану
слободно време
стан и становање
на бувљој пијаци, разни предмети
време
посета лекару, здравствени проблеми
незгоде на одмору и радном месту

УЏБЕНИЦИ: Schritte 3, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 1. до 7. лекције) и Schritte 4, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 8. до 14. лекције), могу се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА:

Перфект, присвојне заменице
модални глаголи, претерит модалних глагола
личне заменице у 4. падежу, показне заменице у 4. падежу
предлози са 3. и 4. падежом (на питање wo ili wohin)
генитив, датив, компаратив и суперлатив у предикативној употреби
деклинација придева
коњунктив II, компарација, пасив
инфинитивске конструкције и инфинитив са zu
зависне реченице са damit и с везником dass
претерит, конструкције са es
глагол lassen, zu + инфинитив
инфинитив са um … zu
предлози außer и wegen, изрази са предлозима

ТEME:

слободно време, ТВ-програм, песме
превозна средства, оријентација у простору
Берлин – некад и сад, земље немачког говорног подручја
развој технике, аутомобили
стрес и живот у граду
битно и небитно у животу
мода, познате личности и знаменитости
Немачка, политички систем у Немачкој
школа, школски систем, образовање и занимањe
толеранција и предрасуде, брак и брачни проблеми
родитељи и деца, васпитавање, однос старих и младих
заштита човекове средине
опис домовине, путовања
становништво – миграција и рад у иностранству

УЏБЕНИЦИ:  Schritte 5, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 1. до 7. лекције) и Schritte 6, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 8. до 14. лекције), могу се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835. 

ГРАМАТИКА

релативне реченице
релативне заменице
узрочне реченице
индиректна питања
предлози за место
предлози за кретање и мировање
коњунктив II
глаголи са префиксом – ein, ab, aus, be i ver
императив
глаголи са предлозима
инфинитив са zu

ТЕМЕ

филм (немачки филмови, глумци и режисери, одлазак у биоскоп)
путовања (годишњи одмор, припреме за пут, савети и препоруке за паковање, доживљаји са пута, писма туристичким агенцијама)
музика – музички инструменти, славни немачки композитори, писма читалаца, маилови, забавна музика
спорт – спортске активности, екстремни спортови, експедиције, спортске незгоде и опасности
мода – славни креатори и стилови, модне ревије, допинг, одећа за мушкарце и жене, изглед и одевање

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме текстове на опште теме
пише приватна писма
изражава своје жеље, наде и искуства
може да каже нешто о својој породици, занимању, и хобијима
може да присуствује дискусијама на различите теме примерене овом нивоу

Уџбеник:  Sicher B2.1 i Sicher B2.2, Hueber Verlag (од 1. до 6. и од 7. до 12. лекције),може се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА

место придева у реченици
придевска промена, придеви са предлозима
глаголи са предлозима
описивање прошлости
Коњунктив II
ред речи у реченици, везници
индиректан говор, пасив
партицип I и II

ТЕМЕ

људи
језик
места
куповина
будућност
посао
љубав
медији
здрав живот
мобилност

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме суштину комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама; у својој струци и стручне дискусије
споразумева се спонтано и течно и без већих потешкоћа води нормалан разговор са говорником чији је матерњи језик немачки
јасно и детаљно се изражава на теме из најразличитијих области, да образложи свој став у вези са актуелним питањима и аргументовано говори о предностима и манама

УЏБЕНИЦИ: Sicher C1.1 (Kursbuch + Arbeitsbuch) (од 1. до 6. лекције) Hueber Verlag, Sicher C1.2 (Kursbuch + Arbeitsbuch) (од 7. до 12. лекције) Hueber Verlag, могу се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

ГРАМАТИКА

Индиректан говор
коњунктив 1 и 2
деклинација придева
употреба речи es
генитив, предлози
посебни облици пасива
фразе са именицама и глаголима

ТЕМЕ

Вести и кратке информације из целог света
Финансије – недостатак новца, трошкови живота, послови везани за банкарске услуге
Активности у слободно време – гледање телевизије и читање (Bertold Brecht)
Правила понашања – лепи и лоши манири, стране земље и обичаји
Психологија – Психоанализа, Сигмунд Фрojд

Уџбеник: Das Oberstufenbuch von Anne Buscha und Gisela Linthout Schubert-Verlag, Leipzig

ГРАМАТИКА

релативне реченице
релативне заменице
узрочне реченице
индиректна питања
предлози за место
предлози за кретање и мировање
коњунктив II
глаголи са префиксом – ein, ab, aus, be i ver
императив
глаголи са предлозима
инфинитив са zu

ТЕМЕ

Kapitel 1: Vergangenes und Gegenwärtiges
Kapitel 2: Nähe und Ferne
Kapitel 3: Vermutungen und Empfehlungen
Kapitel 4: Gründe und Folgen
Kapitel 5: Beschreibungen und Vergleiche
Kapitel 6: Gehörtes und Gesagtes
Kapitel 7: Aktives und Passives
Kapitel 8: Formelles und Informelles

Упознавање са институцијама ЕУ

Упознавање са терминологијом која се користи у текстовима о ЕУ и њеним документима

Оспособљавање за дискутовање о разним темама у вези са ЕУ (на пример у чему се састоје припреме за добијање статуса пуноправног члана ЕУ, како се улазак у ЕУ одражава на привреду, школство, здравство, мобилност радне снаге и сл.)

Развијање све четири способности језичке комуникације: разумевање говора, разумевање писаног текста, писање и говор.

Проширивање и продубљивање граматичких и лексичких компетенција неопходних за успешне усмене и писане комуникације (на пример, излагање мишљења, развијање аргументације, давање примера, поређење, изражавање неслагања са саговорником и сл.).