УПИС НА РЕДОВНЕ ТЕЧАЈЕВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ПОЧИЊЕ 23.АВГУСТА!
Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе на нашим општим и специјализованим течајевима свих нивоа (А1 – Ц2)

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

КОЛАРАЦ ЈЕ ИМЕ КОЈЕ НЕШТО ЗНАЧИ!
Научите страни језик како треба у школи са 87 година искуства

*Попусти за студенте, средњошколце, незапослена и пензионисана лица и породични попуст.
За више информација позовите нас на 011/ 2630-480, 011/ 2639-502, 064/

Коларац је име које нешто значи!
Научите страни језик како треба у школи са 87 година искуства.

УПИС НА КУРСЕВЕ НЕМАЧКОГ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ почиње у октобру!
НИВО: ПОЧЕТНИ А1.1

Групе су двотерминске и прилагођене су ученицима ако мењају смену у школи.

Придружите нам се!

ОТВОРЕН КОНКУРС
ЗА ХОНОРАРНОГ ПРОФЕСОРА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
Послати CV на адресу skola@kolarac.rs

Семинари за професоре страних језика:

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа – детаљније 

ИНСТАНТ ТЕЧАЈЕВИ обухватају фонд од 40 часова, са динамиком наставе два пута недељно (20 х 90 минута) и трају 2 месеца. Сви течајеви су припрема за полагање Гете испита. 

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ обухватају 70 часова и могу трајати један семестар – четири месеца (2 х 90 минута недељно) или два месеца (4 х 90 минута недељно) ако се градиво савладава убрзаним темпом. Сви течајеви су припрема за полагање Гете испита. 

УЏБЕНИК: Themen aktuell 1 (Kursbuch +Arbeitsbuch) од 1. до 6. лекције, Hueber Verlag, може се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА

презент, члан, негација
присвојне, показне и неодређене заменице
модални глаголи, одредбе за место
бројеви до милион
глаголи са наглашеним префиксима
ред речи у реченици
множина именица
императив, номинатив
акузатив, глаголи са акузативом
перфект

ТЕМЕ

контакти у различитим ситуацијама
бројеви
кућа и покућство
храна и пиће, у ресторану
слободно време
стан и становање
на бувљој пијаци, разни предмети
време
посета лекару, здравствени проблеми
незгоде на одмору и радном месту

УЏБЕНИЦИ: Schritte 3, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 1. до 7. лекције) и Schritte 4, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 8. до 14. лекције), могу се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА:

Перфект, присвојне заменице
модални глаголи, претерит модалних глагола
личне заменице у 4. падежу, показне заменице у 4. падежу
предлози са 3. и 4. падежом (на питање wo ili wohin)
генитив, датив, компаратив и суперлатив у предикативној употреби
деклинација придева
коњунктив II, компарација, пасив
инфинитивске конструкције и инфинитив са zu
зависне реченице са damit и с везником dass
претерит, конструкције са es
глагол lassen, zu + инфинитив
инфинитив са um … zu
предлози außer и wegen, изрази са предлозима

ТEME:

слободно време, ТВ-програм, песме
превозна средства, оријентација у простору
Берлин – некад и сад, земље немачког говорног подручја
развој технике, аутомобили
стрес и живот у граду
битно и небитно у животу
мода, познате личности и знаменитости
Немачка, политички систем у Немачкој
школа, школски систем, образовање и занимањe
толеранција и предрасуде, брак и брачни проблеми
родитељи и деца, васпитавање, однос старих и младих
заштита човекове средине
опис домовине, путовања
становништво – миграција и рад у иностранству

УЏБЕНИЦИ:  Schritte 5, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 1. до 7. лекције) и Schritte 6, Hueber Verlag (уџбеник и радна свеска од 8. до 14. лекције), могу се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835. 

ГРАМАТИКА

релативне реченице
релативне заменице
узрочне реченице
индиректна питања
предлози за место
предлози за кретање и мировање
коњунктив II
глаголи са префиксом – ein, ab, aus, be i ver
императив
глаголи са предлозима
инфинитив са zu

ТЕМЕ

филм (немачки филмови, глумци и режисери, одлазак у биоскоп)
путовања (годишњи одмор, припреме за пут, савети и препоруке за паковање, доживљаји са пута, писма туристичким агенцијама)
музика – музички инструменти, славни немачки композитори, писма читалаца, маилови, забавна музика
спорт – спортске активности, екстремни спортови, експедиције, спортске незгоде и опасности
мода – славни креатори и стилови, модне ревије, допинг, одећа за мушкарце и жене, изглед и одевање

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме текстове на опште теме
пише приватна писма
изражава своје жеље, наде и искуства
може да каже нешто о својој породици, занимању, и хобијима
може да присуствује дискусијама на различите теме примерене овом нивоу

Уџбеник:  Sicher, Hueber Verlag (од 1. до 6. и од 7. до 12. лекције),може се набавити у нашој књижари, тел. 2638-835.

ГРАМАТИКА

место придева у реченици
придевска промена, придеви са предлозима
глаголи са предлозима
описивање прошлости
Коњунктив II
ред речи у реченици, везници
индиректан говор, пасив
партицип I и II

ТЕМЕ

људи
језик
места
куповина
будућност
посао
љубав
медији
здрав живот
мобилност

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА ТЕЧАЈА:

разуме суштину комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама; у својој струци и стручне дискусије
споразумева се спонтано и течно и без већих потешкоћа води нормалан разговор са говорником чији је матерњи језик немачки
јасно и детаљно се изражава на теме из најразличитијих области, да образложи свој став у вези са актуелним питањима и аргументовано говори о предностима и манама

УЏБЕНИЦИ: em neu Abschlusskurs (Kursbuch + Arbeitsbuch) (od 1. do 5. lekcije) Hueber Verlag, em neu Abschlusskurs (Kursbuch + Arbeitsbuch) (od 6. do 10. lekcije) Hueber Verlag, могу се набавити у нашој књижари, тел: 2638-835.

ГРАМАТИКА

Индиректан говор
коњунктив 1 и 2
деклинација придева
употреба речи es
генитив, предлози
посебни облици пасива
фразе са именицама и глаголима

ТЕМЕ

Вести и кратке информације из целог света
Финансије – недостатак новца, трошкови живота, послови везани за банкарске услуге
Активности у слободно време – гледање телевизије и читање (Bertold Brecht)
Правила понашања – лепи и лоши манири, стране земље и обичаји
Психологија – Психоанализа, Сигмунд Фрojд

Уџбеник: Das Oberstufenbuch von Anne Buscha und Gisela Linthout Schubert-Verlag, Leipzig

ГРАМАТИКА

релативне реченице
релативне заменице
узрочне реченице
индиректна питања
предлози за место
предлози за кретање и мировање
коњунктив II
глаголи са префиксом – ein, ab, aus, be i ver
императив
глаголи са предлозима
инфинитив са zu

ТЕМЕ

Kapitel 1: Vergangenes und Gegenwärtiges
Kapitel 2: Nähe und Ferne
Kapitel 3: Vermutungen und Empfehlungen
Kapitel 4: Gründe und Folgen
Kapitel 5: Beschreibungen und Vergleiche
Kapitel 6: Gehörtes und Gesagtes
Kapitel 7: Aktives und Passives
Kapitel 8: Formelles und Informelles

Упознавање са институцијама ЕУ

Упознавање са терминологијом која се користи у текстовима о ЕУ и њеним документима

Оспособљавање за дискутовање о разним темама у вези са ЕУ (на пример у чему се састоје припреме за добијање статуса пуноправног члана ЕУ, како се улазак у ЕУ одражава на привреду, школство, здравство, мобилност радне снаге и сл.)

Развијање све четири способности језичке комуникације: разумевање говора, разумевање писаног текста, писање и говор.

Проширивање и продубљивање граматичких и лексичких компетенција неопходних за успешне усмене и писане комуникације (на пример, излагање мишљења, развијање аргументације, давање примера, поређење, изражавање неслагања са саговорником и сл.).