УПИС НА ПРОЛЕЋНЕ КУРСЕВЕ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА ЈЕ У ТОКУ!
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе

*Попусти за студенте, средњошколце, незапослена и пензионисана лица и породични попуст.
За више информација позовите нас на 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911356 и 064/8911344 или нам пишите на skola@kolarac.rs

НИВОИ ОД А1 ДО Ц1

Почетни А1 – уторак и петак 09:30-11:00 онлајн и/или среда и петак 19:15-20:45 учионица (двотерминска група у којој по жељи можете мењати смену)
Средњи 1 А2 – уторак и петак 11:00-12:30 онлајн и/ или среда и петак 17:30-19:00 учионица (двотерминска група у којој по жељи можете мењати смену)

Више информација на 011/2630-480, 011/2639-502, 064/8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ CILS ИСПИТА
нивои Б2 – Ц1

CILS је сертификат који сведочи о степену познавања италијанског језика, као страног језика. Сертификат је намењен свима који желе да студирају, раде или живе у Италији. Не захтева било какав доказ о претходном образовању и не постоји граница када су године полазника у питању. Уколико постоји потреба, могу се „прескакати“ нивои курсева, дакле није их потребно редом полагати.
Сваки ниво CILS-a означава способност за комуникацију на том језику у различитим контекстима. Постоји шест нивоа знања (А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2) који прате степеновање знања по узору на CEFR (Common European Framework of Referenc). Сваки од њих представаља напреднији ниво лингвистичке и комуникацијске способности, а при том је сваки ниво независан, комплетиран као појединачан и адаптиран према различитим социјалним, професионалним и интелектуалним потребама полазника. CILS испит мери 5 вештина познавања језика: слушање, читање, писање, говор и употребу језика. Како би добили CILS сертификат неопходно је да имате положено свих 5 делова испита. Сваки положени део важи годину дана.

УБРЗАНИ ТЕЧАЈЕВИ су двомесечни и организују се на два нивоа: почетни и средњи 1. Фонд часова је 70 и настава се одвија четири пута недељно. Наставни програм је исти као код редовних течајева и намењени су полазницима који желе да заврше течај за двоструко краће време и у једном семестру савладају два нивоа.

ИНСТАНТ (двомесечни) ТЕЧАЈЕВИ имају фонд од 40 часова, а настава се организује два пута недељно. Намењени су полазницима који имају потребу или желе да у кратком року савладају основе италијанског језика.

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 1a, Edilingua – Roma (од 1. до 4. лекције)

ГРАМАТИКА

одређени и неодређени члан
именице и придеви
личне, упитне и неодређене заменице
презент индикатива правилних и неправилних глагола
модални глаголи
бројеви до 1000000
предлози, спајање предлога са чланом
присвојни придеви и заменице
прилози
редни бројеви
перфекат

ТЕМЕ

свакодневни живот
посао и занимања
разговор за посао
слободно време
простор за живот
одлазак у бар и ресторан
живот у граду
путовања
распуст и годишњи одмор

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
разуме и одговара на једноставна питања која се односе на њега и на његов типичан дан
води разговор о томе шта неко студира, чиме се бави, где ради
поручи јело и пиће у кафеу или ресторану
води једноставне разговоре о активностима у слободном времену и хобију
тражи, разуме и даје једноставне информације у вези са сналажењем у простору
користи бројеве, пита, разуме и казује цену и време
разуме поједине речи и натписе на обавештајним таблама
разуме важне информације које садржи кратак оглас
разуме једноставан текст
разуме једноставне путоказе
упути поздрав, узврати поздрав и употреби изразе уобичајене при одлажењу
постави једноставна лична питања и да одговори на једноставна питања
каже нешто о себи и опише место где живи
говори о својим активностима и догађајима у прошлости
напише једноставну разгледницу
напише кратак текст о себи
осмисли и предложи кратак туристички обилазак свога града
напише једноставне реченице о активностима и догађајима у прошлости

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 1a , Edilingua – Roma, (5. лекцијa); Nuovo Progetto Italiano 1b, Edilingua – Roma (од 6. до 9. лекције)

ГРАМАТИКА

повратни глаголи
футур (прост и сложен)
показни придеви и заменице
акузативне и дативне заменице (наглашене и ненаглашене)
слагање партиципа прошлог са ненаглашеном објекатском заменицом
партитивни члан
имперфекат индикатива
употреба перфекта и имперфекта
присвојни придеви и заменице

ТЕМЕ

путовања
временска прогноза
италијански филм
храна и навике у исхрани
одлазак у куповину
празници, славља и окупљања
породица

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
прича о местима која је посетио
постави једноставна питања о једном дану проведеном у иностранству
прича о породици
користи речи које се односе на делове одеће
опише боју, тканину и дезен
опише своју последњу куповину
изрази шта му се свиђа и шта му се не свиђа
критикује и образложи своје ставове
описује шта се по традицији једе за празнике у његовој земљи
даје савете, предложи, прихвати или одбије предлог
закаже састанак
напише краћи мејл пријатељу о својим свакодневним активностима и опишу свој град и своју породицу
организује прославу и одреди место, датум и шта ко треба да донесе
преприча филм, роман, позоришну представу

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 1b, Edilingua – Roma, (10. и 11. лекција); Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (од 1. до 3. лекције)

ГРАМАТИКА

императив правилних и неправилних глагола
ненаглашене директне и индиректне заменице у сложеним временима
здружене дативне и акузативне заменице
односне заменице
ненаглашене личне заменице и прави објекат који претходи предикату
кондиционал садашњи и прошли правилних и неправилних глагола
императив и положај ненаглашених заменица
партитивни члан и партитивна заменица ne
поређење придева
органска компарација
структура stare + gerundio и stare per+ infinito

ТЕМЕ

одећа и мода
обичаји, традиција
слободно време, забава, хоби, телевизија, концерти
студентски живот
посао и новац
италијански градови

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
описује културне знаменитости
опише људе, ситуације и прошле догађаје
прича о свом родном месту и свом начину живота
говори о својим сновима и жељама
тражи и даje саветe
изрази своје мишљење, слагање и неслагање
чита и разуме писане текстове који се односе на свакодневницу
чита штампу полако и уз помоћ речника
пише једноставне и повезане текстове на њему познате теме и теме које га занимају

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 2a, Edilingua – Roma (4. и 5. лекција); Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma (од 6. до 9. лекције)

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

прости перфекат правилних и неправилних глагола
плусквамперфекат
прилози за начин
римски бројеви
реалне и потенцијалне хипотетичке реченице
конјунктив презента и перфекта
употреба конјунктива
релативне, акузативне, повратне и здружене заменице
конјунктива имперфекта и плусквамперфекта
индиректни и одрични императив
неодређени придеви и заменице
иреалне хипотетичке реченице
заменице CI и NE
слагање времена
индиректни говор
пасив
si passivante
лексика у вези са здрављем, екологијом, технологијом и уметношћу

ТЕМЕ

историја
здрав живот
музика
љубав, заљубљеност, љубомора
живот у граду и на селу
екологија
слободно време и технологија
маркетинг и нове технологије
италијанска уметност и културно наслеђе
италијанске изреке

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
исприча причу
детаљно изнесе своја искуства, описујући осећања и реакције
опише своје снове, наде и тежње
објасни и образложи своје планове, намере и поступке
прича о сопственим навикама и даје савете
прича о музици и сопственом музичком укусу
изрази своја осећања
искаже своје мишљење о еколошким проблемима
изрази претпоставке
изрази одобравање или неслагање с нечијим предлогом
води конверзацију, мада мора да застане и планира или исправи оно што говори
пренесе једноставну информацију од непосредне важности и назначи оно што сматра најважнијим

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 2b, Edilingua – Roma, (10. и 11. лекција); Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma (од 1. до 6. лекције)

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

директан и индиректан говор
герундив садашњи и прошли
спајање герундива са заменицама
инфитив садашњи и прошли
партицип садашњи и прошли
деминутиви, аугментативи и хипокористици
именице и придеви на -co и -go
употреба конјунктива
спајање партиципа са заменицама и апсолутни партицип
неправилна компарација
сложенице
узвици
фразални глаголи с припојеним заменицама
рекције глагола

ТЕМЕ

криминал, дрога, расизам, насиље и други проблеми савремене Италије
Италијани и читалачке навике
хороскоп и карактеристике хороскопских знакова
позориште
студентски живот, испити и стрес
кућни љубимци
шопинг, болест нашег времена
зависност од телевизије
бајке
стрес и несаница

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
говори о проблемима савременог друштва
говори о дискриминацији и положају жена у савременом друштву
говори о хороскопским знацима
разговара о стресним ситуацијама
говори о књигама, тражи и пружи савет у вези с куповином књига
изрази своје мишљење о улози телевизије у животу савременог човека
пише једноставне повезане текстове на низ тема у оквиру свог интересовања
изрази личне ставове и мишљења
писмено и усмено изражава осећања као што су патња, срећа, заинтересованост …
упути званично писмо јавним сервисима у којима ће изразити своје слагање или неслагање с одређеном услугом, уз детаљно образложење

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (од 7. до 16. лекције); додатни материјал у договору с професором

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

здружене директне и индиректне заменице
творба речи: именице, придеви и глаголи
кондиционал садашњи и прошли
присвојни придеви и заменице уз родбинске односе
синоними и антоними
односне заменице с предлозима
положај придева
заменица и речца NE
префиксација глагола
префикси
дискурзивни сигнали
stare per + infinito
слагање времена
индиректни говор
пасив
лексички скупови везани за различите аспекте савременог живота
интерпункција, ритам и интонација
аргументација

ТЕМЕ

дискриминација и положај жена у савременом друштву
Италијанке и посао
италијански језик и сексизам
савремена италијанска књижевност
проблем незапослености и њен утицај на савремену италијанску породицу
савремена технологија, њена употреба и злоупотреба
италијанска кухиња и традиција

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
започне, одржава и закључи разговор успешно преузимајући или препуштајући реч
размењује значајну количину детаљних података о стварима које се тичу личног поља интересовања
пренесе спектар осећања и истакне лично значење догађаја и искустава
води дугачак разговор на већину општих тема
поспеши расправу о познатој области призивајући друге да се укључе
нагађа о разлозима, последицама и хипотетичким ситуацијама
спроведе претходно припремљен интервју
јасно и детаљно опише широк опсег тема које су у вези са његовим пољем интересовања
разуме и усмено сажме кратке одломке вести, интервјуа или документарних емисија
разуме и усмено сажме заплет и ток догађаја у одломку неког књижевног дела
осмисли разложно излагање логично повезујући своје идеје
објасни став о одређеној текућој теми представљајући добре и лоше стране расположивих опција

УЏБЕНИК: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Roma, (од 17. до 25. лекције); додатни материјал у договору с професором

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

слагање времена
везници
сложене заменице
неправилне именице
неправилни футур и безлични облици
неправилни партиципи
кондиционалне реченице
партицип прошли с пасивним значењем
stare + gerundio; farsi + infinito
позајмљенице из енглеског језика
неодређене заменице и прилози
пасив
дискурзивни сигнали

ТЕМЕ

развод брака
улога компјутера у животу савременог човека
емиграција
загађеност животне средине и могућа решења
типични италијански прехрамбени производи
пријатељство некад и сад
неологизми у италијанском језику
моћ гласина
Италијани и свакодневна пауза у бару

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
аргументује и одржи своје ставове у расправама обезбеђујући битна објашњења, чињенице и опаске
употребљава устаљене изразе да добије на времену док смишља шта да каже
поуздано пренесе детаљну информацију
поседује богат вокабулар
се споразумева са прихватљивом тачношћу и да може да исправи грешке које су довеле до неспоразума
пише јасне и детаљне саставе, извештаје, или текстове за презентације о низу тема
пише сажетке чланака на опште теме
сажме податке из различитих извора и из медија
расправља о теми образлажући аргументе за и против одређеног становишта
пише о догађајима, о стварним или измишљеним искуствима детаљно и читљиво.
напише кратак приказ филма или књиге
изрази у личној преписци разнолика осећања и ставове
извештава о дневним вестима, јасно подвлачећи битне аспекте одређеног догађаја

УЏБЕНИЦИ: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua – Romа, (од 26. до 32. лекције); Mosaico Italia, Edilingua – Roma; додатни материјал у договору с професором

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

морфологија и синтакса
лексички скупови из области медицине, историје, културе и уметности
употреба одговарајућег регистра
прилози и прилошки изрази
збирне именице
разне врсте префикса и суфикса
усмено изражавање: комплексност и тачност у говору
бирање одговарајућих синтагми

ТЕМЕ

званична и алтернативна медицина
сујеверје
актуелности
живот у древном Риму
позориште на дијалекту
италијански народни празници и обичаји
традиција и средњовековно наслеђе
Италија јуче и данас
криминал у Италији
филм

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
јасно и подробно излаже сложене садржаје
сажето преприча дугачак, тежак текст
своје излагање вешто надовеже на излагање других говорника
замени реч које не може да се сети одговарајућим изразом, а да не збуни слушаоца
добро уобличи свој говор, контролише оно што жели да каже
се јасно и читко писмено изрази на низ општих и стручних тема
изнесе своје погледе у коментару на неку тему или догађај, истичући главне идеје и  подржи своје ставове детаљним примерима
у приватном писму детаљно опише доживљаје, осећања и догађаје
пише граматички врло правилне текстове, прилагоди свој речник и стил зависно од тога коме је намењен, која је врста текста и која је тема

УЏБЕНИК: Mosaico Italia, Edilingua – Roma; додатни материјал у договору с професором

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА

морфологија и синтакса
лексички скупови из области политике, историје, културе и уметности
употреба одговарајућег регистра
идиоматски изрази
обнављање сложенијих граматичких јединица
усмено изражавање: комплексност и тачност у говору

ТЕМЕ

историја Италијанске Републике
италијанска привреда и економија
разне кулинарске традиције и здрав начин исхране
типични италијански прехрамбени производи
глобализација: за и против
италијанска штампа, радио и телевизија
историја италијанског стрипа и кинематографије
спорт, рекреација и најзначајније спортске манифестације у Италији
имиграција и њен утицај на савремену Италију
проблеми савременог човека

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ

На крају овог течаја полазник је у стању да:
сажето преприча дугачак, тежак текст
детаљно опише и прикаже нешто, повезујући целине, заузимајући одређене ставове и завршавајући одговарајућим закључком
изложи јасно уобличен рад на тему из области личног или стручног поља интересовања, удаљавајући се, по потреби од унапред припремљеног текста како би спонтано реаговао на питања присутне публике
користи низ одговарајућих израза као течан увод приликом преузимања речи, или како би добио на времену и задржао реч док размишља
се изражава течно и неусиљено, скоро без икаквог напора
има богат речник што омогућава да заобиђе извесне празнине и ретко се примећује да тражи прави израз
доследно одржава висок степен граматичке прецизности; грешке су ретке и тешко се примећују
у саставу или извештају јасно и добро уобличено представи сложену тему посебно наглашавајући најважније тачке
сакупи информације из разних извора и да их разложно повеже у облику писаног сажетог текста
напише исправно службено писмо
изабере стил којим ће да пише у односу на то коме је текст намењен

УЏБЕНИК: Mosaico Italia, Edilingua – Roma, материјал са интернета, дидактизовани филмови, делови телевизијских и радио емисија, новински чланци, књижевни текстови и сл.

Течај је намењен свима који желе да обнове и продубе своје знање италијанског језика и цивилизације. Професор бира теме и материјал у договору са полазницима и у складу са њиховим потребама и интересовањима.

јуниор млађи
јуниор 1

пословни 1
за лекаре и медицинско особље
за љубитеље филма и филмске раднике
за професионалне музичаре
за бармене
за сениоре