УПИС НА МАЈСКЕ КУРСЕВЕ ЈЕЗИКА ЈЕ У ТОКУ и траје до 20.05. НАСТАВА ПОЧИЊЕ 21.05.
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

КОЛАРАЦ ЈЕ ИМЕ СА ТРАДИЦИЈОМ!
Научите страни језик како треба у школи са 90 година искуства

За више информација позовите нас на 011/ 2630-480, 011/ 2639-502, 064/ 8911-356 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

УПИС НА НАШЕ КУРСЕВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ ЈЕ У ТОКУ!

 

Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе.
ТЕРМИНИ:
А1 – понедељак и среда 17:45-19:15 – онлајн. Упис до 21.05.Настава почиње 22.05.!
А1 – уторак и четвртак 17:45-19:15 – учионица. Упис до 20.05.Настава почиње 21.05.!
А2.1 – уторак и четвртак 17:00-18:30 – учионица. Настава почиње 19.03.!
А2.2 – уторак и четвртак 17:45-19:15 – учионица. Настава од 5.03.
Б1.1 – уторак и четвртак 19:30-21:00 – учионица. Настава од 5.03.
Б1.2 – уторак и четвртак 18:45-20:15 – учионица. Настава од 12.03.

За више информација позовите нас на 011/2630480, 011/2639502, 064/8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ трају 4 месеца, са 3 сата (2 x 90 мин) наставе недељно, и фондом од 70 часова.

ИНСТАНТ ТЕЧАЈЕВИ трају 2 месеца и укупно обухватају 40 часова (20 х 90 минута).

За индивидуалну наставу, време и трајање течаја се договара лично са полазницима, у складу са њиховим потребама.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (1-4), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•презент глагола јесам – краћи, наглашени и одрични облик
•род и број именица
•личне заменице
•номинатив (једнина и множина)
•упитне реченице (да ли, где, ко, шта, како) и упитна реченица са зашто, ли
•показна заменица ово
•присвојне заменице и присвојни придеви
•ред речи
•презент глагола
•узрочна реченица са зато што
•најчешћи прилози
•везници и, а, али, или
•описни придеви
•глагол свиђати се
•акузатив, локатив, генитив, инструментал (основе)
•перфекат (основе)
•футур (основе)

ТЕМЕ

•поздрави и представљање
•националности, језици и земље
•знање страних језика
•посао и друге активности
•родбински односи и људи из окружења
•делови дана и свакодневне активности
•превозна средства
•храна и пиће
•антоними
•бројеви
•време и датум
•боје и одећа, куповина
•кућа/стан и намештај

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
•поздрави и представи се
•искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
•поставља основна питања и одговара на њих
•говори и разговара о свакодневном животу, послу и породици
•попуни формулар (нпр. у хотелу)
•каже шта воли, шта не воли
•разуме једноставне информације у вези са сналажењем у простору
•напише кратку поруку или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК:УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (5-8),може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• ћирилица
• узрочна реченица са зато што
• временска реченица са када
• модални глаголи волети, морати, требати, смети, желети, хтети
• присвојни и описни придеви
• дупла негација
• творба речи (-ски, -чки, -шки)
• перфекат, ред речи
• акузатив, локатив, генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• личне заменице у акузативу и локативу (краћи и дужи облици)
• рефлексивни пасив
• редни бројеви, датуми
• присвојне заменице свој, своја, своје
• футур (сви облици)
• глаголски вид (основе)

ТЕМЕ

•град и његове институције
•изражавање мишљења
•просторна оријентација
•професије и посао
•путовања, планирање и обичаји на путовањима
•специфичности разних држава и култура
•слава код Срба, остали празници
•резервисање места у ресторану и наручивање
•храна, куповина
•стил живота
•изрази

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (9-12), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•личне заменице (акузатив, датив, локатив, генитив)
•модални глаголи
•aпстрактне именице женског рода које се завршавају сугласником (љубав, бол, ноћ, будућност…)
•компаратив и суперлатив придева и прилога
•императив
•датив, инструментал, квалификативни локатив, генитив за место
•одричне и неодређене заменице нико, ништа, неко, нешто
•глаголски вид
•футур, ред речи у футуру
•упитна реченица са који, која, које и какав, каква, какво
•релативна реченица са који, која, које
•потенцијал
•условна реченица са кад

ТЕМЕ

•приоритети у животу
•проблеми и савети за њихово решавање
•изражавање мишљења
•временска прогноза и годишња доба
•код лекара, делови тела, симптоми и обољења
•описивање људи (боје, одећа и обућа), мода кроз време, куповина
•намештај и распоред просторија у стану; традиционална српска кућа
•резервација собе у хотелу; остале врсте смештаја
•огласи за стан и проблеми у становању
•фестивали

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
•пружа и даје обавештења о себи и другима
•изложи неки проблем
•разговара у свакодневним ситуацијама (нпр. у ресторану, код доктора)
•изрази своје мишљење и образложи га
•даје и прима савете
•стави примедбу, замери
•прича о догађајима из прошлости
•опише људе и места
•разуме и напише краћи текст на ћирилици или латиници

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: АЗ БУКИ 3-Азбукум (1-4), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•категорија присвојности
•слагање субјекта и предиката
•деклинација именица с проширењем (име, дете)
•деклинације именица предак; сан и пас; именица женског рода на консонант (реч, личност)
•напоредни однос међу реченицама
•глаголски вид
•допусне реченице (иако)
•вокатив личних имена
•условне реченице (ако, када)
•временски изрази
•релативне реченице (који)
•временска реченица с футуром 2 и везником кад(а)
•егзистенцијални глагол имати и бити

ТЕМЕ

•родбински односи, презимена, порекло, породица и дом
•историја српског језика
•занимања, волонтирање; жеље и планови
•kарактерне особине и типови личности
•таленти, геније, Никола Тесла
•тинејџери и пунолетство, права и обавезе пунолетних особа

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: АЗ БУКИ 3 -Азбукум (5-8), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•палатализација (к, г, х → ц, з, с)
•трпни глаголски придев
•партиципски пасив
•деклинације именица мушког рода на –лац; долазак;
•реченице с логичким субјектом у дативу
•намерне реченице (да)
•показне заменице
•прилози за место
•глаголи кретања и творба именица насталих од глагола кретања
•квалификативни падежи (инструментал, локатив, акузатив, генитив)
•предлози за место
•творба градивних придева
•релативна реченица (чији)
•именице pluralia tantum
•збирне именице
•суфикси за деминутиве
•условна реченица с везником ако и футуром 2
•директан и индиректан говор
•трпни глаголски придев, глаголски прилог садашњи
•безлични глагол требати;
•егзистенцијално имати/немати

ТЕМЕ

•појмови у вези с филмом, опис филма
•на благајни
•понашање у саобраћају; анегдоте из целог света
•превозна средства и саобраћајни знаци
•опис ентеријера; баште света; кућа из снова
•одевни предмети и модни додаци
•српска мода у 19. веку
•српска еколошка кућа

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
•разуме текстове, усмено излаже и пише на јасан начин о великој лепези тема из своје сфере интересовања, али и о темама актуелним у друштву
•активно учествује у разговорима са људима којима је српски матерњи језик, користи богат вокабулар, идиоме
•користи индиректан говор, дуплу негацију, сложене реченице и правилно слаже глаголска времена
•пише формалне и неформалне текстове у којима образлаже своје ставове

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: АЗ БУКИ 3 -Азбукум (9-12), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•бројеви и бројне именице
•генитив с наставцима –ију и –у
•генитив с предлозима; генитив множине с непостојаним а
•начинске реченице (тако што)
•творба сложеница; именица са значењем вршиоца радње
•показне заменице за каквоћу и количину (овакав, онакав, онолики)
•префиксација глагола слушати, писати и мислити
•глаголски прилог садашњи
•заменички израз један другог
•слагање предиката с бројевима у перфекту

ТЕМЕ

•митска бића, моћи, бајке и јунаци (Краљевић Марко)
•настанак писма
•преношење порука
•гестови, говор тела, мимика; разлике међу различитим културама
•поздрављање у Србији
•идиоми (делови тела), загонетке
•друштвене и видео-игре, технологија (предности и мане)
•правила игре

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: АЗ БУКИ 3 -Азбукум (13-16), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•префиксација глагола ценити, звати, мерити
•сложене именичке и придевске заменице
•сложени прилози
•временски локатив (предлог при и глаголска именица)
•раставне реченице (било)
•именичке и придевске заменице (свашта, нико, било чији)
•условне реченице (да)
•допусне реченице (упркос томе што)
•номиналне конструкције с предлогом упркос и дативом
•генитивне конструкције
•глаголски прилог прошли
•начински инструментал
•творба именица

ТЕМЕ

•трагови које остављамо за собом (тетоваже, на интернету…); први утисак
•учествовање у дебати
•новац (занимљивости, појмови, глаголи), џепарац и начини трошења
•глобално загревање и његов утицај на планету; градови, природа, загађење
•борба против глобалног загревања
•успех у спорту, појмови везани за спорт, професионални спорт
•Гинисова књига рекорда
•идиоми

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
•разуме дугачке и захтевне текстове из различитих области и да препозна значење које је дато имплицитно
•може без много напора да прати филмове и телевизијске емисије
•може да се спонтано и течно изрази
•може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
•може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
•може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум (1-3), уџбеник се може набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•рефлексивни пасив
•герунд
•девербативне именице
•падежи
•изведени глаголи
•односна реченица
•творба речи
•глаголска времена
•предлози
•личне заменице
•глаголски вид

ТЕМЕ

•(не)вербална комуникација
•учење језика
•живот у иностранству
•где се осећамо као код куће
•симбол, знак, гест, лозинка
•хералдика
•нумерологија
•церемонија венчања
•идиоми, синоними, жаргон
•актуелне теме

За савладавање овог нивоа потребно је 140 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум (4-6), уџбеник се може набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•партиципски пасив
•рефлексивни пасив
•глаголски прилог прошли
•(не)рефлексивни глаголи
•ред речи у реченици
•футур 2
•условне (кондиционалне) реченице
•падежи
•творба речи
•предлози
•императив
•намерне (финалне) реченице
•глаголски вид

ТЕМЕ

•како трошимо време
•виртуелни свет
•новац, економија, конкуренција
•добитак на лутрији
•без чега се не може живети
•занимања
•интервју за посао
•људске особине
•актуелне теме
•жаргон

За савладавање овог нивоа потребно је 140 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум (7-8) + аутентични материјали, уџбеник се може набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

•временске (темпоралне) реченице
•реченична кондензација
•аорист
•партицип пасива
•нарација
•глаголски вид и изведени глаголи
•антоними
•жаргон

ТЕМЕ

•стилови живота
•превозна средства
•незгоде
•јунаци некад и сад
•легенде, митови, бајке
•права и обавезе
•актуелне теме
•књижевност

За савладавање овог нивоа потребно је 140 часова.

УЏБЕНИК: Аутентични материјали

I am message box. Click edit button to change this text.