КОЛАРАЦ ЈЕ ИМЕ КОЈЕ НЕШТО ЗНАЧИ!
Научите страни језик како треба у школи са 87 година искуства.
Професори Центра за наставу страних језика на Коларцу су сада са вама путем Скајпа.
Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе.


УПИС ОД 28.12. ДО 11.01.!
ПРАЗНИЧНИ ТЕЧАЈЕВИ
интезивни онлајн конверзацијски течајеви
од 11.01 до 29.01.

За више информација позовите нас на 011/2630480, 011/2639502 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ трају 4 месеца, са 3 сата (2 x 90 мин) наставе недељно, што укупно износи 70 часова.

НОВЕМБАРСКИ ТЕЧАЈЕВИ трају 2 месеца и укупно обухватају 40 часова (20 х 90 минута).

За индивидуалну наставу, време и трајање течаја се договара лично са полазницима, у складу са њиховим потребама.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (1-4), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• презент глагола јесам – краћи, наглашени и одрични облик
• род и број именица
• номинатив
• личне заменице
• упитна реченица са да ли
• показна заменица ово, присвојне заменице
• ред речи
• презент глагола
• узрочна реченица са зато што
• упитна реченица са зашто, шта, ли итд.
• прилози, везници и, а, али, или
• упитне реченице
• прилози за време и место
• описни придеви
• дупла негација

ТЕМЕ

• поздрави и представљање
• националности, језици и земље
• знање страних језика
• занимања
• родбински односи
• антоними

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• поздрави и представи се
• искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
• поставља питања и одговара на њих
• говори о животу
• попуни формулар (нпр. у хотелу)
• каже шта воли, шта не воли
• напише кратку поруку или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК:УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (5-8),може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• род и број именица
• упитна реченица са зашто, шта, ли итд.
• прилози
• упитне реченице
• модални глаголи волети, морати, требати, смети, желети
• присвојни придеви
• описни придеви
• дупла негација
• творба речи (-ски, -чки, -шки)
• перфекат глагола бити
• акузатив
• глагол свиђати се
• перфекат, ред речи у перфекту
• временска реченица са када
• личне заменице (акузатив, генитив)
• локатив (са предлозима, квалификативни)
• модални глагол моћи
• рефлексивни пасив
• генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• бројеви
• редни бројеви
• присвојне заменице свој, своја, своје

ТЕМЕ

• антоними
• град и његове институције
• изражавање мишљења
• просторна орјентација
• професије и посао
• карактер, обичаји, прославе, празници
• породични живот
• путовања
• специфичности различитих држава
• стил живота
• одлазак у ресторан
• изрази

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
• поставља питања и одговара на њих
• говори и разговара о животу, професији, породици, градовима, забави, обичајима, путовањима, куповини
• каже шта воли, шта не воли и објасни због чега је тако
• разуме једноставне информације у вези са сналажењем у простору
• напише кратку поруку, мејл или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (9-12), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• перфекат, ред речи у перфекту
• личне заменице (акузатив, датив, локатив, генитив, инструментал)
• рефлексни пасив
• генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• бројеви
• именице женског рода (љубав, бол, ноћ…)
• компарација придева и прилога
• императив
• датив
• одричне и неодређене заменице нико, ништа, неко, нешто
• глаголски вид
• инструментал (уз предлог са)
• футур, ред речи у футуру
• упитна реченица са који, која, које и какав, каква, какво
• релативна реченица са који, која, које
• потенцијал
• условна реченица са кад

ТЕМЕ

• путовања, разгледнице
• стил живота
• храна и пиће
• резервисање места у ресторану и наручивање
• слава код Срба, честитања за празнике
• проблеми и савети за њихово решавање
• изражавање мишљења
• временска прогноза
• годишња доба
• код лекара, делови тела
• описивање људи
• боје, одећа и обућа
• намештај и просторије у стану
• резервација собе у хотелу
• огласи за стан

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• пружа и даје обавештења о себи и другима
• изложи неки проблем
• разговара у свакодневним ситуацијама (нпр. у ресторану, код доктора)
• изрази своје мишљење и образложи га
• даје и прима савете
• стави примедбу, замерку
• прича о догађајима из прошлости
• опише људе и места
• разуме и напише краћи текст

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 2 – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• компарација придева и прилога
• основни бројеви
• локатив за место
• дупла негација
• квантификативни генитив
• модални глаголи
• редни бројеви и збирни бројеви
• присвојне заменице
• присвојни придеви
• посесивни генитив
• условне реченице
• деминутив
• инфинитив
• показне заменице
• прилози за место
• вокатив

ТЕМЕ

• мушко-женски односи
• националности и језици
• занимања
• сати и време
• породични односи
• породично стабло
• ентеријер, кућа, покућство
• боје
• хармоничан живот, кућа снова
• осећања
• славља

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• износи своје мишљење и образложи га
• објашњава и тражи објашњење, договара се
• обавештава се о ономе што је из његове сфере интересовања и даје обавештења усмено или телефоном
• разуме поруке и одговари на њих
• даје позитиван или негативан суд о културним догађајима
• исприча своје доживљаје, неки историјски догађај
• спонтано узме учешће у готово свим разговорима који се тичу свакодневног живота или сфере његовог интересовања
• исприча своје снове, планове, намере
• исприча садржај неке књиге или филма и даје критички осврт
• напише текст о темама које су му блиске и описује своје утиске у личним писмима

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 2 – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• квантификативни генитив
• генитив „ауторства“
• генитив материје
• простор: акузатив, генитив и инструментал места
• глаголске именице
• идоми
• футур 1
• време: инструментал, акузатив, генитив и локатив
• будуће време
• императив
• временске реченице
• релативне заменице који и чији
• датив (субјекта, намене, правца, посесивни)
• потенцијал
• глаголски вид
• футур 2
• условне реченице
• односне реченице

ТЕМЕ

• екстеријер: град, село
• јавна обавештења
• идиоми
• пословице
• изражавање става
• давање савета
• посао, каријера
• стрес, одмор
• планови за будућност
• рачунари и здравље
• храна
• забава и хоби
• одмор и туризам, путовања
• игре на срећу

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• разуме текстове, усмено излаже и пише на јасан начин о великој лепези тема из своје сфере интересовања, али и о темама актуелним у друштву
• активно учествује у разговорима са људима којима је српски матерњи језик, користи богат вокабулар, идиоме
• пише формалне и неформалне текстове у којима образлаже своје ставове

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• герунд
• рефлексивни пасив
• девербативне именице
• падежи
• изведени глаголи
• односна реченица
• творба речи
• глаголска времена
• предлози
• личне заменице
• глаголски вид

ТЕМЕ

• (не)вербална комуникација
• учење језика
• живот у иностранству
• где се осећамо као код куће
• симбол, знак, гест, лозинка
• хералдика
• нумерологија
• церемонија венчања
• идиоми, синоними, жаргон
• актуелне теме

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

НА ОВОМ ТЕЧАЈУ. Полазник може да:
• разуме широк дијапазон дугачких и захтевних текстова и да препозна значење које је дато имплицитно
• може да без много напора прати филмове и телевизијске емисије
• може да се спонтано и течно изрази
• може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
• може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
• може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• партиципски пасив
• рефлексивни пасив
• глаголски прилог прошли
• (не)рефлексивни глаголи
• ред речи у реченици
• футур 2
• условне (кондиционалне) реченице
• падежи
• творба речи
• предлози
• императив
• намерне (финалне) реченице

ТЕМЕ

• како трошимо време
• виртуелни свет
• новац, економија, конкуренција
• добитак на лутрији
• без чега се не може живети
• занимања
• интервју за посао
• људске особине
• актуелне теме

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• разуме дугачке и захтевне текстове из различитих области и да препозна значење које је дато имплицитно
• може да без много напора прати филмове и телевизијске емисије
• може да се спонтано и течно изрази
• може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
• може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
• може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум + аутентичан материјал, уџбеник се може набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• временске (темпоралне) реченице
• реченична кондензација
• аорист
• партицип пасива
• нарација
• изведени глаголи
• антоними
• жаргон

ТЕМЕ

• стилови живота
• превозна средства
• незгоде
• јунаци некад и сад
• легенде, митови, бајке
• права и обавезе
• актуелне теме
• књижевност

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• са лакоћом разуме практично све што чује и прочита
• обједињује информације из различитих извора, како говорних тако и писаних, ставове реконструише и јасно их приказује
• спонтано се изражава врло течно и прецизно и препознаје разлику у финим нијансама значења чак и у сложеним ситуацијама
• одговарајућим стилом пише комплексније текстове
• пише сложена писма, чланке итд, износи став користећи логичну структуру
• пише критичке приказе стручних и књижевних дела

За савладавање овог нивоа потребно је 140 часова.

I am message box. Click edit button to change this text.