KOLARAC JE IME KOJE NEŠTO ZNAČI!
Naučite strani jezik kako treba u školi sa 87 godina iskustva.
Profesori Centra za nastavu stranih jezika na Kolarcu su sada sa vama putem Skajpa.
UPIS NA NAŠE TEČAJEVE SRPSKOG JEZIKA POČINJE 31.JANUARA!


Izaberite mogućnost grupne ili individualne nastave.

 

Za više informacija pozovite nas na 011/2630480, 011/2639502, 064/8911-356, 064/8911-344 ili nam pišite na skola@kolarac.rs.

Tečajevi Srpskog jezika za strane državljane obuhvataju sve CEF nivoe od A1 do C2

REDOVNI TEČAJEVI traju 4 meseca, sa 3 sata (2 x 90 min) nastave nedeljno, i fondom od 70 časova.

INSTANT TEČAJEVI traju 2 meseca, imaju 2 x 90 min nastave nedeljno, i ukupan fond od 40 časova.

Za individualnu nastavu, vreme i trajanje tečaja se dogovara lično sa polaznicima, u skladu sa njihovim potrebama.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (1-4), može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• prezent glagola jesam – kraći, naglašeni i odrični oblik
• rod i broj imenica
• nominativ
• lične zamenice
• upitna rečenica sa da li
• pokazna zamenica ovo, prisvojne zamenice
• red reči
• prezent glagola
• uzročna rečenica sa zato što
• upitna rečenica sa zašto, šta, li itd.
• prilozi, veznici i, a, ali, ili
• upitne rečenice
• prilozi za vreme i mesto
• opisni pridevi
• dupla negacija

TEME

• pozdravi i predstavljanje
• nacionalnosti, jezici i zemlje
• znanje stranih jezika
• zanimanja
• rodbinski odnosi
• antonimi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• pozdravi i predstavi se
• iskaže osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, o mestu gde živi
• postavlja pitanja i odgovara na njih
• govori o životu
• popuni formular (npr. u hotelu)
• kaže šta voli, šta ne voli
• napiše kratku poruku ili kratak tekst o sebi

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK:UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (5-8),može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• rod i broj imenica
• upitna rečenica sa zašto, šta, li itd.
• prilozi
• upitne rečenice
• modalni glagoli voleti, morati, trebati, smeti, želeti
• prisvojni pridevi
• opisni pridevi
• dupla negacija
• tvorba reči (-ski, -čki, -ški)
• perfekat glagola biti
• akuzativ
• glagol sviđati se
• perfekat, red reči u perfektu
• vremenska rečenica sa kada
• lične zamenice (akuzativ, genitiv)
• lokativ (sa predlozima, kvalifikativni)
• modalni glagol moći
• refleksivni pasiv
• genitiv (sa predlozima zbog, od, bez, kod, pre, posle i posle kvantifikatora, za mesto)
• brojevi
• redni brojevi
• prisvojne zamenice svoj, svoja, svoje

TEME

• antonimi
• grad i njegove institucije
• izražavanje mišljenja
• prostorna orjentacija
• profesije i posao
• karakter, običaji, proslave, praznici
• porodični život
• putovanja
• specifičnosti različitih država
• stil života
• odlazak u restoran
• izrazi

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• iskaže osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, o mestu gde živi
• postavlja pitanja i odgovara na njih
• govori i razgovara o životu, profesiji, porodici, gradovima, zabavi, običajima, putovanjima, kupovini
• kaže šta voli, šta ne voli i objasni zbog čega je tako
• razume jednostavne informacije u vezi sa snalaženjem u prostoru
• napiše kratku poruku, mejl ili kratak tekst o sebi

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 1 – Azbukum (9-12), može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• perfekat, red reči u perfektu
• lične zamenice (akuzativ, dativ, lokativ, genitiv, instrumental)
• refleksni pasiv
• genitiv (sa predlozima zbog, od, bez, kod, pre, posle i posle kvantifikatora, za mesto)
• brojevi
• imenice ženskog roda (ljubav, bol, noć…)
• komparacija prideva i priloga
• imperativ
• dativ
• odrične i neodređene zamenice niko, ništa, neko, nešto
• glagolski vid
• instrumental (uz predlog sa)
• futur, red reči u futuru
• upitna rečenica sa koji, koja, koje i kakav, kakva, kakvo
• relativna rečenica sa koji, koja, koje
• potencijal
• uslovna rečenica sa kad

TEME

• putovanja, razglednice
• stil života
• hrana i piće
• rezervisanje mesta u restoranu i naručivanje
• slava kod Srba, čestitanja za praznike
• problemi i saveti za njihovo rešavanje
• izražavanje mišljenja
• vremenska prognoza
• godišnja doba
• kod lekara, delovi tela
• opisivanje ljudi
• boje, odeća i obuća
• nameštaj i prostorije u stanu
• rezervacija sobe u hotelu
• oglasi za stan

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• pruža i daje obaveštenja o sebi i drugima
• izloži neki problem
• razgovara u svakodnevnim situacijama (npr. u restoranu, kod doktora)
• izrazi svoje mišljenje i obrazloži ga
• daje i prima savete
• stavi primedbu, zamerku
• priča o događajima iz prošlosti
• opiše ljude i mesta
• razume i napiše kraći tekst

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 2 – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• komparacija prideva i priloga
• osnovni brojevi
• lokativ za mesto
• dupla negacija
• kvantifikativni genitiv
• modalni glagoli
• redni brojevi i zbirni brojevi
• prisvojne zamenice
• prisvojni pridevi
• posesivni genitiv
• uslovne rečenice
• deminutiv
• infinitiv
• pokazne zamenice
• prilozi za mesto
• vokativ

TEME

• muško-ženski odnosi
• nacionalnosti i jezici
• zanimanja
• sati i vreme
• porodični odnosi
• porodično stablo
• enterijer, kuća, pokućstvo
• boje
• harmoničan život, kuća snova
• osećanja
• slavlja

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• iznosi svoje mišljenje i obrazloži ga
• objašnjava i traži objašnjenje, dogovara se
• obaveštava se o onome što je iz njegove sfere interesovanja i daje obaveštenja usmeno ili telefonom
• razume poruke i odgovari na njih
• daje pozitivan ili negativan sud o kulturnim događajima
• ispriča svoje doživljaje, neki istorijski događaj
• spontano uzme učešće u gotovo svim razgovorima koji se tiču svakodnevnog života ili sfere njegovog interesovanja
• ispriča svoje snove, planove, namere
• ispriča sadržaj neke knjige ili filma i daje kritički osvrt
• napiše tekst o temama koje su mu bliske i opisuje svoje utiske u ličnim pismima

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: UČIMO SRPSKI 2 – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• kvantifikativni genitiv
• genitiv „autorstva”
• genitiv materije
• prostor: akuzativ, genitiv i instrumental mesta
• glagolske imenice
• idomi
• futur 1
• vreme: instrumental, akuzativ, genitiv i lokativ
• buduće vreme
• imperativ
• vremenske rečenice
• relativne zamenice koji i čiji
• dativ (subjekta, namene, pravca, posesivni)
• potencijal
• glagolski vid
• futur 2
• uslovne rečenice
• odnosne rečenice

TEME

• eksterijer: grad, selo
• javna obaveštenja
• idiomi
• poslovice
• izražavanje stava
• davanje saveta
• posao, karijera
• stres, odmor
• planovi za budućnost
• računari i zdravlje
• hrana
• zabava i hobi
• odmor i turizam, putovanja
• igre na sreću

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• razume tekstove, usmeno izlaže i piše na jasan način o velikoj lepezi tema iz svoje sfere interesovanja, ali i o temama aktuelnim u društvu
• aktivno učestvuje u razgovorima sa ljudima kojima je srpski maternji jezik, koristi bogat vokabular, idiome
• piše formalne i neformalne tekstove u kojima obrazlaže svoje stavove

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• gerund
• refleksivni pasiv
• deverbativne imenice
• padeži
• izvedeni glagoli
• odnosna rečenica
• tvorba reči
• glagolska vremena
• predlozi
• lične zamenice
• glagolski vid

TEME

• (ne)verbalna komunikacija
• učenje jezika
• život u inostranstvu
• gde se osećamo kao kod kuće
• simbol, znak, gest, lozinka
• heraldika
• numerologija
• ceremonija venčanja
• idiomi, sinonimi, žargon
• aktuelne teme

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

NA OVOM TEČAJU. Polaznik može da:
• razume širok dijapazon dugačkih i zahtevnih tekstova i da prepozna značenje koje je dato implicitno
• može da bez mnogo napora prati filmove i televizijske emisije
• može da se spontano i tečno izrazi
• može da efikasno koristi jezik i da ga prilagođava različitim društvenim, akademskim ili profesionalnim ciljevima
• može da napiše jasan, detaljan i dobro struktuiran tekst na složene teme i da u njemu pokaže da vlada upotrebom jezičkih sredstava neophodnih za dobru organizaciju i povezivanje teksta
• može da piše o složenim temama u formi pisama, eseja ili izveštaja

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum, može se nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• participski pasiv
• refleksivni pasiv
• glagolski prilog prošli
• (ne)refleksivni glagoli
• red reči u rečenici
• futur 2
• uslovne (kondicionalne) rečenice
• padeži
• tvorba reči
• predlozi
• imperativ
• namerne (finalne) rečenice

TEME

• kako trošimo vreme
• virtuelni svet
• novac, ekonomija, konkurencija
• dobitak na lutriji
• bez čega se ne može živeti
• zanimanja
• intervju za posao
• ljudske osobine
• aktuelne teme

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• razume dugačke i zahtevne tekstove iz različitih oblasti i da prepozna značenje koje je dato implicitno
• može da bez mnogo napora prati filmove i televizijske emisije
• može da se spontano i tečno izrazi
• može da efikasno koristi jezik i da ga prilagođava različitim društvenim, akademskim ili profesionalnim ciljevima
• može da napiše jasan, detaljan i dobro struktuiran tekst na složene teme i da u njemu pokaže da vlada upotrebom jezičkih sredstava neophodnih za dobru organizaciju i povezivanje teksta
• može da piše o složenim temama u formi pisama, eseja ili izveštaja

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 70 časova.

UDžBENIK: SUPER SRPSKI – Azbukum + autentičan materijal, udžbenik se može nabaviti u našoj knjižari, tel: 011 2638 835.

GRAMATIKA

• vremenske (temporalne) rečenice
• rečenična kondenzacija
• aorist
• particip pasiva
• naracija
• izvedeni glagoli
• antonimi
• žargon

TEME

• stilovi života
• prevozna sredstva
• nezgode
• junaci nekad i sad
• legende, mitovi, bajke
• prava i obaveze
• aktuelne teme
• književnost

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA NA OVOM TEČAJU.

Polaznik može da:
• sa lakoćom razume praktično sve što čuje i pročita
• objedinjuje informacije iz različitih izvora, kako govornih tako i pisanih, stavove rekonstruiše i jasno ih prikazuje
• spontano se izražava vrlo tečno i precizno i prepoznaje razliku u finim nijansama značenja čak i u složenim situacijama
• odgovarajućim stilom piše kompleksnije tekstove
• piše složena pisma, članke itd, iznosi stav koristeći logičnu strukturu
• piše kritičke prikaze stručnih i književnih dela

Za savladavanje ovog nivoa potrebno je 140 časova.