TEČAJEVI obuhvataju 140 časova (2 h 90 minuta nedeljano) i traju dva semestra – osam meseci (osim tečaja engleski za građevinare koji traje dva semestra i obuhvata 108 časova).

ISPITI za BEC tečajeve mogu da se polažu tri puta godišnje (mart, juni i decembar) u organizaciji Britanskog saveta.

Upoznavanje sa institucijama EU
Upoznavanje sa terminologijom koja se koristi u tekstovima o EU i njenim dokumentima
Osposobljavanje za diskutovanje o raznim temama u vezi sa EU (na primer u čemu se sastoje pripreme za dobijanje statusa punopravnog člana EU, kako se ulazak u EU odražava na privredu, školstvo, zdravstvo, mobilnost radne snage i sl.)
Razvijanje sve četiri sposobnosti jezičke komunikacije: razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta, pisanje i govor.
Proširivanje i produbljivanje gramatičkih i leksičkih kompetencija neophodnih za uspešne usmene i pisane komunikacije (na primer, izlaganje mišljenja, razvijanje argumentacije, davanje primera, poređenje, izražavanje neslaganja sa sagovornikom i sl.).

Nastava traje dva semestra (sedamdeset časova po semestru).

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU

može da koristi glagolska vremena, pasiv, kondicionale, indirektni govor, Causative Have, konjunktiv, infinitiv perfekta, modalne glagole…
razgovara i diskutuje o temama iz različitih oblasti prava, čiji izbor zavisi od potreba i interesovanja polaznika.

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU

može da koristi glagolska vremena, pasiv, kondicionale, Causative Have, indirektni govor, modalne glagole…
razgovara i diskutuje o različitim temama – prevencija, značaj zdravih navika u ishrani, koronarne bolesti, stres, pušenje i bolesti izazvane pušenjem, šećerna bolest, bolesti organa za varenje, bolesti endokrinog sistema, zarazne bolesti, artritis, transplantacija organa, alergije, AIDS, alternativna medicina i druge teme za koje polaznici pokažu interesovanje…

Ovaj tečaj je namenjen građevinskim profesionalcima koji žele da unaprede svoje znanje i komunikaciju na engleskom jeziku u radnom okruženju.

TEME uključuju alate, zaštitnu opremu, osnove matematike, mere, materijale, betonske, drvene i čelične konstrukcije, izolacij, zemljane radove, završne radove.

Cilj ovog tečaja je da ss se omogući kandidatima da razviju govorne veštine potrebne za efikasnu komunikaciju na engleskom jeziku u okviru ugostiteljstva, putovanja i turizma.

TEME

opšta komunikacija u kontekstu turizma
vrste odmora i smeštaja
slobodno vreme za poslovne putnike i turiste
načini putovanja
uloga posla u turizmu i putovanjima
razumevanje i informacije vezane za turizam
stručni jezik turističke industrije
pored toga, od kandidata će se očekivati da pokaže nivo opšte jezičke sposobnosti.

STEČENO ZNANjE NA OVOM TEČAJU

može da koristi glagolska vremena, upitne reči, modalne glagole, poređenje prideva, članove, predloge, kondicionale
razgovara o različitim temama – predstavljanje, planiranje, kupovina i prodaja, stavovi i odluke, promene, ambicija, različite kulture, kolegijalnost…

Poslovni engleski Sertifikat- BEC 1 (B1)

GRAMATIKA

modalni glagoli, frazalni glagoli
vremena (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect)
pitanja, govori o budućnosti
pasiv, kodicionali

TEME

karijera, vrste preduzeća, trgovina
marketing i reklama, biznis planovi
menadžment i menadžeri, pokretanje novog biznisa

STEČENO ZNANjE POLAZNIKA

koristi vremena, modalne glagole, frazalne glagole, kondicionale, pasiv …
razgovara na teme: karijera, kupovina i prodaja na internetu, vrste firmi, marketing, planovi, menadžeri, rešavanje konflikata …
piše imejl, kratko poslovno pismo

Poslovni engleski Sertifikat-BEC 2 (B2)

GRAMATIKA

upoređivanje
Rast Simple, Past Perfect,
brojive i nebrojive imenice, članci, pitanja
pasiv, kondicionali, indirektan govor
predlozi, modalni glagoli, relativne rečenice
govori o budućnosti

TEME

globalizacija, brendovi, putovanja, reklame
zapošljavanje, trgovina, inovacije
organizacija, novac, strategija, upravljanje
konkurencija, kvalitet

STEČENO ZNANjE

koristi vremena, pasiv, indirektan govor, modalne glagole, članci, uredaja, imenica kombinacije, upoređuje različite proizvode, trendove u kompanijama …
diskutuje o: globalizaciji, brendovima, inovacijama, organizacijama, novcu, etici, strategiji, liderstvu
napiše imejl, pismo, izveštaj, poslovno pismo

Poslovni engleski Sertifikat-BEC 3 (C1)

GRAMATIKA

vremena, pasiv
predlozi, kondicionali
Perfect Infinitive
prefiksi, gerund
razgovor o budućnosti

TEME

komunikacija, marketing
poslovni odnosi, uspeh, posao, poslovni rizik
liderstvo, preuzimanje preduzeća
budućnost u poslovanju

STEČENO ZNANjE

koristi idiome, frazalne glagole, modalne, vremena, pasiv, kondicionale, zavisne priloge, nezavisne priloge …
diskutuje o: međunarodnom marketingu, riziku, finansijskoj bezbednosti, akviziciji i integraciji, odnosu sa klijentima i kupcima …
napiše poslovno pismo, izveštaj, ponudu.