NOVI SEMESTAR OD 19. 09. 2018.


 

Upoznajte grčki, jezik naše civilizacije, nauke, religije … Jezik koji se govori na prelepim ostrvima i u tavernama, da Vam Grčka bude još bliskija!

Nudimo Vam tečajeve na sledećim nivoima:

  • Početni
  • Srednji 1
  • Srednji 2
  • Viši 1
  • Viši 2

Po potrebi organizujemo i sve ostale tečajeve, opšte i specijalizovane.

 

Početni

Četvrtak 20:00-21:30 i subota 16:45-18:15

Srednji 1

Sreda  20:00-21:30 i subotа  15:00-16:30

Srednji 2

Utorak  20:00-21:30 i subotа  13:15-14:45

Коnverzacijski 2

Četvrtak 20:00-21:30 i subota 11:30-13:00

 

Nastava japanskog jezika obavlja se na redovnim tečajevima na devet nivoa. U toku kursa polaznik treba da ovlada kako govorom, tako i pisanjem i čitanjem japanskog jezika. Tečajevi su:

  • Početni
  • Srednji 1
  • Srednji 2
  • Viši 1
  • Viši 2

U toku početnog kursa uče se hiragana i katakana (dva slogovna pisma), da bi se od srednjeg 1 učili kanđi (ideogrami) sa ciljem da polaznik nauči da čita različite vrste tekstova. U toku početnog i do srednjeg 2 uče se osnove gramatike, da bi na višem polaznici ovladali frazama neophodnim za komunikaciju na japanskom jeziku.

POČETNI NIVO
OD 8. NOVEMBRA 2018.

Početni

Na kraju ovog kursa očekuje se da polaznik bude u stanju da:
se predstavi i pozdravi;
kaže osnovne stvari o sebi, svom zanimanju, obavezama, hobiju, svojoj porodici;
komunicira na jednostavan način sporijim tempom;
postavi jednostavna pitanja u vezi sa svojim neposrednim potrebama i odgovori na takva pitanja;
razgovara o zdravlju, hrani, piću, sportu i sličnim temama;
vodi jednostavan telefonski razgovor.

Srednji 1

Na kraju ovog kursa očekuje se da polaznik bude u stanju da:
opiše izgled i karakter ljudi koji ga okružuju;
opiše grad ili naselje u kojem živi;
pruži podrobnije informacije o svom životu, navikama, zaposlenju, prijateljima (ali i dalje kratkim rečenicama);
naruči jela i pića u restoranu;
govori o prošlim ili budućim aktivnostima i planovima;
opisuje svoja putovanja i piše razglednice.

Srednji 2

Na kraju ovog kursa očekuje se da polaznik bude u stanju da:
razume suštinu uobičajenog, standardnog govora na poznate teme;
nepripremljen može da se uključi u razgovor na poznate teme iz oblasti ličnog interesovanja ili u vezi sa svakodnevicom (porodica, razonoda, posao, putovanja, sport);
koristi svakodnevne izraze i fraze;
govorom zadovoljava konkretne potrebe (raspita se i kupi nešto);
piše lična pisma.

Kineski jezik je po mnogo čemu specifičan i interesantan, a u Centru za strane jezike Zadužbine Ilije M. Kolarca, izučava se već skoro 40 godina.
Kursevi kineskog jezika u Centru za strane jezike, podrazumevaju postepeno savladavanje osnova kineskog jezika, kako govornog, tako isto i pisma, a ujedno omogućavaju da se polaznici upoznaju sa kulturom, tradicijom i običajima vezanim za kineski narod, naravno kroz adekvatne tekstove koji odgovaraju određenom nivou.

Kursevi su podeljeni na nivoe, od kojih svaki sadrži 35 viđenja, odnosno, 70 školskih časova:

Početni 1

obuhvata najosnovnije elemente savladavanja jezika: tonovi, latinična transkripcija, osnovni pojmovi, kraći dijalozi, a uporedo se uče i jednostavniji karakteri, oko 160.

Početni 2

obuhvata kraće dijaloge, osnovne pojmove u komunikaciji, kraće tekstove, a u pisanom delu se prelazi oko 160 karaktera, što omogućava da se kombinovanjem naučenih karaktera zapiše mnogo veći broj reči.

Ostali nivoi

obuhvataju složenije dijaloge i tekstove vezane za različite oblasti, pri čemu se vežba i moć razumevanje, kroz audio i video projekcije.
Program rada se prilagođava svakoj grupi posebno i usklađuje sa mogućnostima polaznika da savladaju predviđeni sadržaj. U Kolarčevoj zadužbini učimo kineski sa lakoćom!

Prema Norveškom nacionalnom organu za razvoj obrazovanja (VOX), nivoi su podeljeni na :

Prvi nivo (A1), broj časova 64 (32 dvočasa). Ovaj kurs daje polaznicima osnovno znanje norveškog jezika (evropski nivo – A1). Cilj je da polaznici razumeju i koriste svakodnevne izraze, predstave sebe i druge, odgovaraju na pitanja, postavljaju pitanja o ličnim stvarima, razgovaraju na jednostavan način ako sagovornik govori sporo i jasno. Koristi se udžbenik “Paa vei” (1-10 lekcije).

Drugi nivo (A2), broj časova 48 (24 dvočasa). Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su završili nivo A, koji imaju osnovno znanje norveškog jezika. Nastava kreće od 10. lekcije. Polaznici razumeju osnovne izraze i u stanju su da se snađu u različitim situacijama (u kupovini, na ulici, u banci i pošti), mogu na jednostavan način da razgovaraju o svom poreklu, porodici i svakodnevnim rutinama.

Treći nivo (B1), broj časova 48 (24 dvočasa). Polaznici na ovom nivou razumeju duže tekstove i dugu argumentaciju iz poznatih oblasti, razumeju sadržaj većine televizijskih programa i filmova. Polaznici na ovom kursu mogu da čitaju članke i izveštaje o aktuelnim problemima i da iskazuju stavove, kao i da razumeju savremenu književnost.

Četvrti nivo (B2), broj časova 48 (24 dvočasa). Polaznici na ovom nivou razumeju glavni sadržaj informacija koje koriste kompleksan jezik, gde su teme konkretne i apstraktne, opšte i stručne. Polaznici mogu da daju jasan i detaljan prikaz u okviru širokog spektra tema, aktivno učestvuju u diskusijama, jasno iznose argumente i svoje mišljenje, izražavaju se tečno i spontano i razgovor može da se održi bez problema. Polaznici mogu da pišu složene tekstove o širokom spektru tema u okviru određene struke, prepričavaju filmove i knjige, opisuju svoja iskustva i doživljaje i razgovaraju na norveškom sa visokim stepenom spontanosti.

Zajednički evropski okvir za žive jezike (šv. Gemensam europeisk referensram för språk), izrađen je pod okriljem Saveta Evrope kao zajednička smernica za stručnu procenu i opis nivoa znanja stranog jezika (A – osnovno poznavanje jezika, B – samostalni korisnik jezika i C – napredni korisnik jezika). Prema podnivoima predviđenim tim okvirom, od govornika se očekuju sledeće kompetencije:

A1: Prepoznavanje i korišćenje uobičajenih reči i vrlo jednostavnih izraza i rečenica, koje se tiču neposrednog svakodnevnog okruženja (porodica, stanovanje, prijatelji), ali samo ukoliko se govori polako i jasno, često uz malu pomoć sagovornika. Od polaznika se očekuje da ume da napiše i vrlo jednostavne poruke, npr. čestitke s pozdravima i da ume da popuni osnovne podatke o sebi u formularima (npr. ime, adresu, nacionalnu pripadnost).

A2: Razumevanje i korišćenje uobičajenih reči i izraza koji se tiču ličnih prilika govornika (porodice, najbližeg okruženja, posla, obrazovanja i aktivnosti u slobodno vreme). Shvatanje suštine sadržaja kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i saopštenja. Polaznik ume da sastavi veoma kratka lična pisma (npr. zahvalnosti) i da razume kratke i jednostavne, svakodnevne tekstove i nađe tražene, predvidive informacije u oglasima, brošurama, jelovnicima i rasporedima. Polaznik može da učestvuje u razgovoru i situacijama koje zahtevaju direktnu razmenu informacija na dobro poznate teme, ali nedovoljno da bi samostalno mogao da vodi spontani razgovor u društvu.

B1: Polaznik razume glavni sadržaj u jasnom standardnom govoru o dobro poznatim pojavama na koje se svakodnevno nailazi u školi, na poslu, u slobodno vreme i sl., ume da vodi razgovor u okviru tih tema, kao i da sastavi jednostavan, koherentan tekst na te teme. Ukoliko se govori relativno lagano i jasno, polaznik u opštim crtama može da razume mnoge radio i televizijske emisije, najaktuelnija pitanja ili teme koje ga posebno zanimaju. Polaznik na jednostavan način ume da opiše iskustva i događaje, svoje snove, nadanja i planove za budućnost, kao i da obrazloži svoje stavove i utiske; ume da ispriča priču ili prepriča radnju romana ili filma. Ume da vodi jednostavnu ličnu pisanu korespondenciju.

B2: Razumevanje dužih izlaganja (npr. predavanja) i nešto složenije argumentacije, pod uslovom da je tema donekle poznata; razumevanje najvećeg dela vesti i aktuelnih emisija na televiziji, kao i većine filmova gde se govori standardni jezik. Čitanje članaka i izveštaja na aktuelne probleme, gde se izražavaju stavovi i mišljenja, kao i savremene proze. Polaznik može da vodi razgovor na prirodan način sa govornicima kojima je taj jezik maternji, aktivno da učestvuje u diskusijama na dobro poznate teme i da detaljno brani svoje stavove, navodeći prednosti i mane različitih mogućnosti, kao i da to sve napismeno iznese. Ume da piše pisma koja naglašavaju ličan smisao koji imaju događaji i iskustva.

C1: Razumevanje složenijeg jezika, čak i kad nije jasno strukturisan, i kada je kontekst samo nagovešten. Televizijske emisije i filmovi se razumeju bez većeg napora. Razumevanje dugih i složenih stručnih i književnih tekstova, kao i stilskih razlika među njima, stručnih članaka i dužih uputstava, čak i iz oblasti koje su manje poznate. Usmeno izražavanje je tečno i spontano u različitim situacijama, bez previše očiglednog traženja pogodne reči ili izraza. Izražavanje ideja i stavova je precizno, uz stilsko prilagođavanje sagovorniku ili čitaocu, detaljno i dobro obrazloženo, sa doslednim zaključkom.

C2: Razumevanje govora bez pomuke, kako u neposrednom kontaktu, tako i putem radija, televizije ili filma, pod preduslovom da se slušalac navikao na dijalekatske varijacije u jeziku. Razumevanje svih vrsta tekstova (npr. priručnika, stručnih članaka i književnih dela), uključujući i one apstraktne, koji su strukturno i jezički složeni. Konverzacija i opisi teku bez napora, uz korišćenje svakodnevnih i idiomatskih izraza, precizno prenoseći značenjske nijanse. Eventualne poteškoće se neprimetno zaobilaze preformulisanjem izraza. Opisivanje i argumentovanje stilski odgovaraju kontekstu, i uočava se jasna logička struktura. Pisanje složenih pisama, članaka i izveštaja, sažetaka i pregleda stručnih ili književnih dela.

Na Kolarcu možete učiti i ARAPSKI JEZIK, a po potrebi se može organizovati i nastava za jezike za koje se pokaže veliko interesovanje.

ARAPSKI POČETNI
PONEDELJAK I SREDA 19:30-21:00

Arapski jezik vodi poreklo iz porodice semitskih jezika i smatra se najvažnijim i najrasprostranjenijim živim jezikom iz ove porodice. Arapski jezik je takođe liturgijski jezik kojim je napisana sveta knjiga islama Kuran. Kao takav, arapski jezik je zvanični jezik u više od dvadeset država i to: Maroko, Mauritanija, Tunis, Alžir, Libija, Egipat, Sudan, Čad, Somalija, Komori, Džibuti, Palestina, Liban, Sirija, Jemen, Jordan, Saudijska Arabija, Irak, Oman, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Katar i Bahrein. Pored toga, on je jedan od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija.

A1 (osnovni nivo – 18 dvočasa, 36 časova) – savladavanje arapskog alfabeta i izgovora emfatičnih arapskih slova, kao i učenje osnovnih fraza, sastavljanje jednostavnih rečenica. Na kraju osnovnog nivoa, polaznik je sposoban da čita i piše na arapskom jeziku, kao i da vodi osnovnu konverzaciju.
A2 (početni nivo – 24 dvočasa, 48 časova) – savladavanje osnova arapske gramatike, razvijanje komunikacijskih veština: čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija na arapskom jeziku, širenje vokabulara tako da je polaznik na kraju kursa sposoban da se snalazi u svakodnevnim situacijama.

B1 – usavršavanje komunikacijskih veština, nadogradnja arapske gramatike, čitanje tekstova o aktuelnim temama, sastavljanje pisama sa odgovarajućim gramatičkim strukturama, sastavljanje složenijih rečenica i nadogradnja tematike sa prethodnog nivoa, sposobnost razumevanja konverzacije lokalnog govornika do određene mere i pravljenje razlike između govornog i formalnog arapskog jezika.

B2– ovaj kurs obuhvata složeniju tematiku kao i kompleksnije gramatičke strukture.