Ciklus METEOROLOZI O VREMENU I KLIMI

 

SUNCE, VREME I KLIMA (25. 1)

Prof. dr Dragana Vujović

Sunce je osnovni izvor energije za Zemlju. Ono obezbeđuje toplotu od koje zavisi vreme, a onda u srednjem i klima. Apsorpcija Sunčevog zračenja određuje Zemljinu srednju temperaturu i radijacioni budžet. Raspodela apsorbovanog zračenja po geografskoj širini je glavni pokretač atmosferske cirkulacije. Sunčevo zračenje i njegove energetske čestice menjaju sastav atmosfere. Da li i kako varijacije u Sunčevoj aktivnosti utiču na temperaturu vazduha? Kakva je veza između rekonstruisanih podataka o temperaturi vazduha i broju Sunčevih pega u prošlosti? Kako Sunčeva aktivnost utiče na stvaranje oblaka? Šta pokazuje analiza uticaja koronalnih rupa i aktivnih regiona na Suncu na advekciju hladnog vazduha u oblasti Beograda?

 

KLIMA I KLIMATSKE PROMENE (1. 2)

Prof. dr Ivana Tošić

Na predavanju će se objasniti šta je klima, a šta klimatski sistem. Odgovoriće se na pitanja: Šta su klimatske promene? Koji su uzroci klimatskih promena? Šta su klimatski faktori? Objasniće se razlika između unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Da li je Srbija podložna uticaju klimatskih promena? Prikazaće se rezultati dobijeni analizom temperatura i padavina za teritoriju Srbije. Pored srednjih vrednosti, analiziraće se ekstremne vrednosti (npr. suše, toplotni talasi, intezivne padavine) koji imaju veliki uticaj na društvo i privredu.

 

PROJEKCIJA BUDUĆE KLIME NA ZEMLjI (8. 2)

Prof. dr Vladimir Đurđević
Kompleksnost klimatskog sistema Zemlje oduvek je predstavljala izazov za razumevanje promena klimatskih uslova na Zemlji tokom njene duge geološke istorije, ali i izazov da predvidimo promene koje se mogu očekivati u budućnosti. Ovim predavanjem biće prikazan istorijski razvoj razumevanja klime Zemlje, kao i trenutna znanja u nauci koja nam bolje nego ikada pre omogućavaju da razumemo funkcionisanje ovog kompleksnog sistema. Promene koje se mogu očekivati u buducnosti, od globalnih do regionalnih razmera, biće centralna tema ovog predavanja.

 

POSLEDICE KLIMATSKIH PROMENA U PRIRODI I ŽIVOTU LjUDI (15. 2)

Doc. dr Ana Vuković

Klimatski sistem, koji čine atmosfera, kopnene i vodene površine i živi svet na Zemlji, funksioniše kao celina kroz cikluse razmene energije, vode i ugljenika. Čovek je svojim aktivnostima od industrijske revolucije poremetio ravnotežni ciklus ugljenika, što je dovelo do poremećaja relativno ravnotežnog stanja klimatskog sistema. Topljenje ledenih površina, podizanje nivoa mora i pojava ekstremnih vremenskih dogadjaja predstavljaju najzančajnije vidljive signale globalnog zagrevanja. Život ljudi je usko povezan sa karakteristikama klimatskog sistema koji ga okružuje, zbog čega je ugrožena sigrnost i kvalitet života većinskog dela stanovništva na Zemlji. Osmotrene i buduće projekcije uticaja klimatskih promena ukazuju da je razvijanje sposobnosti prilagodjavanja na ubrzanu promenljivost životnih uslova jedan od glavnih zadataka savremenog društva.