Činjenica da je doktorski projekat „Nevidljivi talas” Dragane Kuprešanin, pripreman na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, u toliko segmenata obeležio veliki deo protekle i tekuće godine, osvajajući nagrade u okviru različitih disciplina savremene likovne scene, svedoči da je reč o jednom od najreprezentativnijih dela iz celokupne produkcije savremenih vizuelnih umetnosti u ovom periodu.

Polazeći od premise realizacije dela koje će biti dostupno i osobama sa oštećenim vidom, umetnica je otvorila mnoga polja savremene umetničke knjige, kao značajnog, sveobuhvatnog i pregnantnog umetničkog polja. Ključ se nalazi u radu na teksturi. U odbrani taktilnosti, materijalnosti objekta i fizičke esencije u digitalno i posthumano doba. U nesvakidašnjoj ozbiljnosti pristupa prema sopstvenom radu i umetničkom delu. U profesionalnosti i čvrsto utemeljenoj ambicioznosti koncepta, ali podjednako i u najvišim standardima njegove realizacije i organizacije teksta i vizuelnog materijala, koju odlikuje visoka grafička kultura, sofisticiranost i preciznost izraza, te hrabri istraživački prodor u druge dimenzije percepcije, kako u doslovnom smislu, tako i u najšire shvaćenom smislu prodora u prostore zahtevnog umetničkog čina.

Umetnički objekat – knjigu „Nevidljivi talas”, inače nastao na osnovu obrade čuvenog romana Virdžinije Vulf „Talasi”, možemo doživeti isključivo u galerijskom, javnom, izložbenom prostoru. Tri postojeća primerka ove knjige-objekta jasno pozicioniraju ovo delo u prostor savremene likovne umetnosti. Ali, poput svake knjige, a posebno osnažen taktilnim kvalitetom, ovaj objekat kao svaka knjiga omogućava prisnost doživljaja svake strane. Kao i u okviru većine knjiga kao umetničkih objekata, i ovde postoji vrsta očekivanja, narativnog nadražaja, na osnovu kojeg nestrpljivo, ali i pažljivo otvaramo nove strane knjige i sukcesivne likovne svetove.

Zbog transkripcije na Brajevo pismo, osobe oštećenog vida mogu pratiti tekst. No, na osnovu reljefnih rešenja formi kompozicije svake strane ponaosob, publika može da proširi polje čulnih senzacija u doživljaju ovog dela i obogati kanale komunikacije sa njim. To svakako usložnjava iskustvo doživljaja dela i mnogo šireg kruga publike.

Treba skrenuti pažnju i na činjenicu poetske kontrole novih tehnoloških mogućnosti demonstrirane u ovom delu. Do nedavno, ovakva reljefna obrada strana ne bi bila ni moguća. Ali, zahvaljujući novim štamparskim operacijama, dobili smo delo koje u sebi objedinjuje 45 strana, odnosno 45 grafičkih i reljefnih iskaza, izvedenih podjednakom pažnjom i ozbiljnom osmišljenošću. Visoka likovna kultura jasna je ne samo po uverljivim kompozicionim rešenjima svake strane ponaosob, po preciznom balansu volumena i linija, vedrom i zvonkom kolorističkom senzibilitetu, već i po sofisticiranosti opreme dela kao celine.

„Nevidljivi talas” kao svojevrsna kapsula sukcesivnog likovnog poretka, vraća kategorije ozbiljnosti, posvećenosti, profesionalnosti izvedbe i poetičnog eksperimenta na našu scenu.

Anica Tucakov

Dragana Kuprešanin je rođena 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 2005. godine, a zatim na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2008. godine, na odseku Primenjena grafika, smer Grafički dizajn. Specijalizaciju iz oblasti crteža na odseku Slikarstvo, stekla je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine.

Izlagala je na više desetina samostalnih izložbi i učestvovala na više stotina grupnih nacionalnih i međunarodnih izložbi, festivala i likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Stipendista je nekoliko državnih i privatnih fondacija. Dobitnica je većeg broja nagrada iz oblasti likovne i primenjene umetnosti (crtež, dizajn, strip). Bavila se umetničkim radom u statusu samostalnog umetnika od 2012-2018. godine. Član je ULUPUDS-a, ULUS-a, USUS-a, UFUS-a i UFAS-a.

Alternativnim stripom bavi se od 2004. godine, a od 2008. istražuje strip i granične medije koji koriste konvencije i jezik devete umetnosti. Student je doktorskih akademskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je od 2014-2016. godine bila u zvanju saradnik u nastavi na predmetima Crtanje i Slikanje. Od 2018-2019. godine je bila u zvanju saradnika iz umetničkog polja na VŠLPUSS u Beogradu, a od 2019. godine je asistent na VŠSS Beogradska politehnika, na predmetima iz uže oblasti Grafički dizajn.

kontakt: kupreshanin@yahoo.com

Izložba će biti otvorena do 6.6.2020. radnim danima od 13 do 20, a subotom od 10 do 15 časova.