„Покрет и поглед – извођење линије из визуелне, звучне и кинестетичке белешке – вишемедијска инсталација“

Изложба „Покрет и поглед“ је резултат вишемедијског докторско-уметничког истраживања односа који се успостављају између покрета, звука и погледа.

Полазиште рада је засновано на тези Ханса Белтинга по којој тело истовремено представља простор у ком слике постоје и простор кроз који се остварују. Путање погледа и виђеног постају места сусрета и заједничког деловања визуелног, звучног и кинестетичког, односно простори отворени за синестезијски доживљај покрета и звука.

Теза је примењена на два различита поља деловања: на реконструкцију запажања односа који свакодневно постоје између покрета и погледа, и са друге стране, демонстрацију појавности ових релација у извођењу уметничког рада. Уметнички процес се тумачи као динамика простора која се успоставља између уметника, изабраног медија и околине, и повезује се са идејом о свакодневном запажању односа који постоје између погледа, покрета и звука.

Изложба се реализује у оквиру докторско-уметничког студијског програма на групи за Вишемедијску уметност Универзитета уметности у Београду.

Изложба ће бити отворена до 6.6.2019.