Циклус ПОДСТИЦАЈ КРЕАТИВНИМ И ИСТРАЖИВАЧКИМ ИДЕЈАМА МЛАДИХ

НАСТАНАК ПЛАНЕТАРНИХ СИСТЕМА

Владимир Ђошовић,  сарадник у настави,  Мaтемaтички фaкултeт, Универзитет у Бeoгрaду

Петак, 30. 11. у 18 сати

Све до 90-тих година XX века, једини планетарни систем за који смо знали да постоји био је Сунчев систем. С тога, све теорије о настанку планетарних система развијане су у смеру како би објасниле структуру и физичке карактеристике тог, јединог до тада познатог, планетарног система.

Откриће  екстрасоларних планета, па самим тим и екстрасоларних планетарних система значајно је доприлено (и значајно доприноси) развоју планетарних наука. Свака звезда у свемиру настаје колапсом облака гаса и прашине. Међутим, део тог материјала не улази у састав звезде већ остаје да кружи око младе прото-звезде формирајући тзв. протопланетарни диск. Из овако формираног диска настају планетарни системи…