Ponedeljak 12.3.
Mala sala, u 18

DRUŠTVENO-EKONOMSKI KONTEKST I PITANjE RODNO ZASNOVANOG NASILjA

Učestvuju: dr Zorica Ivanović, dr Ildiko Erdei, dr Marina Simić i MA Lara Končar

Moderatorke dr Daša Duhaček i dr Tamara Džamonja Ignjatović

 

Ponedeljak 19.3.
Mala sala, u 18
DRUŠTVENO-EKONOMSKI KONTEKST I PITANjE RODNO ZASNOVANOG NASILjA (II)

Učestvuju: dr Jelena Višnjić, dr Lidija Radulović, MA Nađa Duhaček i MA Hristina Cvetičanin Knežević

Moderatorke dr Daša Duhaček i dr Tamara Džamonja Ignjatović

 

Ponedeljak 26.3.
Mala sala, u 18
Ciklus MANIFESTACIJE I KARAKTERISTIKE NASILjA PREMA ŽENAMA I ZAKONSKA ZAŠTITA OD NASILjA U PORODICI

Učestvuju: dr Tanja Ignjatović, MA Marija Anđelković, Vanja Macanović i Biljana Slavković

Moderatorke dr Daša Duhaček i dr Tamara Džamonja Ignjatović

 

12. mart u 18 sati:

Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja:

Od „strukturnog nasilja“ do „kontinuuma nasilja“ – ka širem razumevanju RZN (dr Zorica Ivanović)

O pitanju RZN u kontekstu nezaposlenosti i novih radnih praksi – etnografski pristup (dr Ildiko Erdei)

Rodna perspektiva sezonskog rada – može li se govoriti o strukturnom nasilju? (Lara Končar, MA)

Trgovina ljudima – seksualna i radna eksploatacija žena (Marija Anđelković, MA)

Istraživanje javnih/praktičnih politika „odozdo“ – etnografija centra za socijalni rad (dr Marina Simić)

 

19. mart u 18 sati:

Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja (2):

Medijske poruke o RZN i paradoksi “osnaživanja” žena (dr Jelena Višnjić)

Rodno zasnovano digitalno nasilje na društvenim mrežama (Hristina Cvetičanin Knežević, MA)

Obrazovne politike i pitanje RZN (Nađa Duhaček, MA)

Kada se o religiji može govoriti kao o vidu kulturnog i RZN? (dr Lidija Radulović)

 

26. mart u 18 sati:

Manifestacije i karakteristike nasilja prema ženama i zakonska zaštita od nasilja u porodici

Nasilje prema ženama u partnerskom odnosu i u porodici – kako ga prepoznati i individualni plan zaštite i podrške (dr Tanja Ignjatović)

Preventivna zaštita – novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – hitne mere zaštite (Vanja Macanović)

Nasilje kao trauma – strategije prevladavanja, oporavak i osnaživanje žena (Biljana Slavković)

 

Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja (1, 2)

Rodno zasnovano nasilje i nasilje nad ženama ne predstavljaju individualnu patologiju i odgovornost već društveni fenomen čije razumevanje i suzbijanje zahteva analizu šireg političko-ekonomskog i društveno-kulturnog konteksta u kome se ovaj vid nasilja pojavljuje i istrajava. Kako je rodno zasnovano nasilje uvek povezano sa širim odnosima nejednakosti, nije dovoljno pažnju usmeravati samo na direktne, interpersonalne vidove nasilnih praksi već i na one manje vidljive i često teško uočljive oblike poput strukturnog i simboličkog nasilja koji nasilje stvaraju i obnavljaju tako što održavaju nejednakosti, marginalizuju osobe i/ili grupe i ograničavaju mogućnost njihovog delovanja. Različiti oblici rodno zasnovanog nasilja upućuju na analitičku korisnost koncepta „kontinuuma nasilja“ koji uključuje kako fizičko i simboličko tako i strukturno nasilje i strukturne nejednakosti koje za ishodište imaju nasilne prakse.

Iako rodno zasnovano nasilje podrazumeva različite i višestruke oblike nasilja zasnovane na rodnom identitetu ili izrazu, izlaganja će biti usmerena pre svega na pitanja u vezi sa nasiljem nad ženama u kontekstu savremenih društvenih, ekonomskih, političkih i kulturnih procesa i promena: Da li je i na koji način „fizička sigurnost žena i njihova sloboda (od nasilja)“ povezana sa ekonomskim uslovima u domu, zajednici i u transnacionalnom okviru? Može li se govoriti o strukturnom nasilju i rodno zasnovanom nasilju u kontekstu nezaposlenosti, sezonskog rada i novih radnih praksi. Koje nam uvide u vezi sa ovim pitanjima pružaju etnografska istraživanja o iskustvima različitih kategorija žena u različitim lokalnim sredinama? Kako je nasilje u porodici povezano sa trgovinom ženama u svrhu seksualne i radne eksploatacije? Koji faktori doprinose trgovini ljudima i kako prepoznati rizike? Koje vrste podrške stoje na raspolaganju žrtvama trgovine ljudima? Šta nam etnografsko istraživanje u jednom centru za socijalni rad govori o institucionalnom sprovođenju i kreiranju politika protiv nasilja nad ženama na lokalnom nivou? Kakve su medijske poruke o rodno zasnovanom nasilju i zašto možemo govoriti o paradoksima „osnaživanja“ žena u medijskim kampanjama ? Zašto digitalno nasilje na društvenim mrežama, pa i nasilje protiv žena, treba uzeti za ozbiljno? Šta nam govori rasprava o obrazovnim politikama i prevenciji rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom? Kada se o religiji može govoriti kao o vidu kulturnog i rodno zasnovanog nasilja?

 

Manifestacije i karakteristike nasilja prema ženama i zakonska zaštita od nasilja u porodici (3)

Nasilje prema ženama u partnerskim odnosima i u porodici predstavlja kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena. To je ozbiljan delikt koji ima negativan uticaj na prava pojedinca i društvenu zajednicu, koji zahteva snažne i efikasne odgovore državnih organa, organizacija i pojedinaca, koji se bave ovom problematikom. Doživljeno nasilje predsatvlja traumatsko iskustvo koje može da ima brojne posledice. Bilo koji oblik nasilja, ili sam strah od nasilja, predstavljaju pretnju po zdravlje žene, njeno fizičko, psihičko i socijalno blagostalje. Zaštita prava žrtava i stvaranje sistema koji poštuje njihovu privatnost, dostojanstvo i autonomiju predstavljaju osnovne principe dobre prakse nadležnih službi. Razgovor sa ženama koje su izložene nasilju zahteva brigu, strpljenje i osetljivost profesionalaca.
Kako da žene prepoznaju rane znake nasilja u partnerskom odnosu? Koji faktori predstavljaju rizik od teškog nasilja i povređivanja? Koje grupe žena su posebno osetljive na nasilje? Šta su standardi zaštite žena od nasilja u međunarodnim ugovorima koje je Srbija prihvatila? Kakvu preventivnu zaštitu omogućava novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici? Kako se žene nose sa traumatskim iskustvom, koje strategije prevladavanja razvijaju? Kako pružiti podršku i osnažiti žene, sačiniti individualni plan zaštite i podrške žrtvi nasilja? Kako je nasilje u porodici povezano sa trgovimom ženama u svrhu seksualne i radne eksploatacije? Koji faktori doprinose trgovini ljudima i kako prepoznati rizike? Koje vrste podrške stoje na raspolaganju žrtvama trgovine ljudima?