Ciklus DRUŠTVO I DIGITALNI MEDIJI

Dr Ružica Bogdanović
FGM Arhitektura, Beograd, Srbija

BRENDIRANjE PROSTORA ARHITEKTUROM

Simbol, znak, reper, brend nije novo u građenju ikoničke slike grada. Ikona usađena u smisao mesta kreira kolektivno iskustvo u poimanju identiteta grada. Ikonička struktura podseća na događaje vezane za jedno mesto, epohu, vreme.
U savremenom gradu, današnje vreme, ono što je pokretač ekonomije grada je biznis. Brend kreira ikoničku strukturu grada danas, brendiranje je sada istaknuto marketinškom tehnikom privatnog preduzetništva, u razvijanju novih ikona.
Poslednjih decenija (posle 80-ih godina 20. veka) veliki broj korporacija i javnih institucija realizuje i eksploatiše ekonomski i politički potencijal za širenje svojih brendova kroz arhitekturu. Koincidirajući sa afirmacijom procesa globalizacije grada i tipičnih obeležja (globalni kapital, umrežavanje, transnacionalne institucije i organizacije, novi mediji i novi svetski komunikacioni informacioni poredak, globalna kultura i kulturni pluralizam itd), brenidranje strukturalno i vizuelno kreira i izražava globalni identitet. Arhitektonska profesija ima kosmopolitski karakter. Biti na mapi svetskih gradova (world city) danas, prenositi poruku ubrzanog i uspešnog progresa, kvalitetnog života i rada je uz preduslov izgradnje brendiranih objekata svetski prepoznatih arhitekata.
Sinonim za imena velikih arhitekata, koji projektuju/stvaraju objekte koji su obeležja marketinga, kulture, manifestacija, jeste kreiranje novog urbanog obrazca.
Širenje brenda kroz arhitekturu ima i drugu stranu poruke i značenja: zamagljuje se odnos ikona i značenja, metafora postaje značenje, identifikacija grada se povezuje sa brendom korporacije (semiološki interpretirano dolazi do semantičkog šuma). Transformacija ikone kroz ovu metaforu je izraz moći korporacije.
Doprinos novih medija afirmiše arhitekturu kao brend: ikona arhitektura je ono što mogućnosti novih medija omogućavaju.
Razvoj novog jezika arhitekture koincidira sa uzdizanjem nove tehnologije, digitalne tehnike, kompjuterske moći i informatičke podrške za stvaranje savremenih oblika. Uspostavlja se novi rečnik arhitekture.
U radu će biti izneti primeri koji ilustruju način brendiranja u gradu danas.

Ključne reči: brend, arhitektura, ikonička struktura, novi mediji, globalizacija.

Dr Ružica Bogdanović, profesorka univerziteta

Diplomirala, specijalizirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Kao profesor predavala na više fakulteta Uiverziteta u Beogradu i Univerziteta Union – Nikola Tesla, i po pozivu u zemlji i inostranstvu.
Autorka pet knjiga, urednica 18 knjiga, kourednica osam knjiga. Objavila više od 120 naučnih radova na simpozijumima u zemlji i inostranstvu.
Autorka devet koncepta izložbi od čega pet tematskih “O arhitekturi”.
Organizovala više od 30 simpozijuma, konferencija, tribina.

Nagrade i priznanja:
– za publikacije: Salon urbanizma, 2009,1998,1994.
– za projekte: Salon urbanizma, 2001, 1999.
– za doprinos struci: Istaknuti pojedinci, 2005, Godišnja nagrada UUS za doprinos razvoju i afirmaciji struke
– za životno delo: UUS “Velika nagrada Emilijan Josimović”, 2003. godine

 

Ulaz slobodan