УПИС НА ОКТОБАРСКЕ КУРСЕВЕ ЈЕЗИКА ТРАЈЕ ДО 25.10.!
НАСТАВА У НОВИМ ГРУПАМА ТРАЈЕ ДО 26.10.
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

КОЛАРАЦ ЈЕ ИМЕ СА ТРАДИЦИЈОМ!
Научите страни језик како треба у школи са 90 година искуства

За више информација позовите нас на 011/ 2630-480, 011/ 2639-502, 064/ 8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

УПИС НА НАШЕ КУРСЕВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ ЈЕ У ТОКУ!

 

Изаберите могућност групне или индивидуалне наставе.
ТЕРМИНИ:
А1 – НОВА ГРУПА – уторак и четвртак 17:00-18:30 – учионица
А2.1 – уторак и четвртак 16:00-17:30 – учионица
А2.2 – уторак и четвртак 19:30-21:00 – учионица
Б1 – уторак и четвртак 18:45-20:15 – учионица

За више информација позовите нас на 011/2630480, 011/2639502, 064/8911-356, 064/8911-344 или нам пишите на skola@kolarac.rs.

РЕДОВНИ ТЕЧАЈЕВИ трају 4 месеца, са 3 сата (2 x 90 мин) наставе недељно, и фондом од 70 часова.

ИНСТАНТ ТЕЧАЈЕВИ трају 2 месеца и укупно обухватају 40 часова (20 х 90 минута).

За индивидуалну наставу, време и трајање течаја се договара лично са полазницима, у складу са њиховим потребама.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (1-4), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• презент глагола јесам – краћи, наглашени и одрични облик
• род и број именица
• номинатив
• личне заменице
• упитна реченица са да ли
• показна заменица ово, присвојне заменице
• ред речи
• презент глагола
• узрочна реченица са зато што
• упитна реченица са зашто, шта, ли итд.
• прилози, везници и, а, али, или
• упитне реченице
• прилози за време и место
• описни придеви
• дупла негација

ТЕМЕ

• поздрави и представљање
• националности, језици и земље
• знање страних језика
• занимања
• родбински односи
• антоними

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• поздрави и представи се
• искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
• поставља питања и одговара на њих
• говори о животу
• попуни формулар (нпр. у хотелу)
• каже шта воли, шта не воли
• напише кратку поруку или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК:УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (5-8),може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• род и број именица
• упитна реченица са зашто, шта, ли итд.
• прилози
• упитне реченице
• модални глаголи волети, морати, требати, смети, желети
• присвојни придеви
• описни придеви
• дупла негација
• творба речи (-ски, -чки, -шки)
• перфекат глагола бити
• акузатив
• глагол свиђати се
• перфекат, ред речи у перфекту
• временска реченица са када
• личне заменице (акузатив, генитив)
• локатив (са предлозима, квалификативни)
• модални глагол моћи
• рефлексивни пасив
• генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• бројеви
• редни бројеви
• присвојне заменице свој, своја, своје

ТЕМЕ

• антоними
• град и његове институције
• изражавање мишљења
• просторна орјентација
• професије и посао
• карактер, обичаји, прославе, празници
• породични живот
• путовања
• специфичности различитих држава
• стил живота
• одлазак у ресторан
• изрази

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• искаже основне податке о себи и својој породици, о месту где живи
• поставља питања и одговара на њих
• говори и разговара о животу, професији, породици, градовима, забави, обичајима, путовањима, куповини
• каже шта воли, шта не воли и објасни због чега је тако
• разуме једноставне информације у вези са сналажењем у простору
• напише кратку поруку, мејл или кратак текст о себи

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 1 – Азбукум (9-12), може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• перфекат, ред речи у перфекту
• личне заменице (акузатив, датив, локатив, генитив, инструментал)
• рефлексни пасив
• генитив (са предлозима због, од, без, код, пре, после и после квантификатора, за место)
• бројеви
• именице женског рода (љубав, бол, ноћ…)
• компарација придева и прилога
• императив
• датив
• одричне и неодређене заменице нико, ништа, неко, нешто
• глаголски вид
• инструментал (уз предлог са)
• футур, ред речи у футуру
• упитна реченица са који, која, које и какав, каква, какво
• релативна реченица са који, која, које
• потенцијал
• условна реченица са кад

ТЕМЕ

• путовања, разгледнице
• стил живота
• храна и пиће
• резервисање места у ресторану и наручивање
• слава код Срба, честитања за празнике
• проблеми и савети за њихово решавање
• изражавање мишљења
• временска прогноза
• годишња доба
• код лекара, делови тела
• описивање људи
• боје, одећа и обућа
• намештај и просторије у стану
• резервација собе у хотелу
• огласи за стан

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• пружа и даје обавештења о себи и другима
• изложи неки проблем
• разговара у свакодневним ситуацијама (нпр. у ресторану, код доктора)
• изрази своје мишљење и образложи га
• даје и прима савете
• стави примедбу, замерку
• прича о догађајима из прошлости
• опише људе и места
• разуме и напише краћи текст

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 2 – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• компарација придева и прилога
• основни бројеви
• локатив за место
• дупла негација
• квантификативни генитив
• модални глаголи
• редни бројеви и збирни бројеви
• присвојне заменице
• присвојни придеви
• посесивни генитив
• условне реченице
• деминутив
• инфинитив
• показне заменице
• прилози за место
• вокатив

ТЕМЕ

• мушко-женски односи
• националности и језици
• занимања
• сати и време
• породични односи
• породично стабло
• ентеријер, кућа, покућство
• боје
• хармоничан живот, кућа снова
• осећања
• славља

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• износи своје мишљење и образложи га
• објашњава и тражи објашњење, договара се
• обавештава се о ономе што је из његове сфере интересовања и даје обавештења усмено или телефоном
• разуме поруке и одговари на њих
• даје позитиван или негативан суд о културним догађајима
• исприча своје доживљаје, неки историјски догађај
• спонтано узме учешће у готово свим разговорима који се тичу свакодневног живота или сфере његовог интересовања
• исприча своје снове, планове, намере
• исприча садржај неке књиге или филма и даје критички осврт
• напише текст о темама које су му блиске и описује своје утиске у личним писмима

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: УЧИМО СРПСКИ 2 – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• квантификативни генитив
• генитив „ауторства“
• генитив материје
• простор: акузатив, генитив и инструментал места
• глаголске именице
• идоми
• футур 1
• време: инструментал, акузатив, генитив и локатив
• будуће време
• императив
• временске реченице
• релативне заменице који и чији
• датив (субјекта, намене, правца, посесивни)
• потенцијал
• глаголски вид
• футур 2
• условне реченице
• односне реченице

ТЕМЕ

• екстеријер: град, село
• јавна обавештења
• идиоми
• пословице
• изражавање става
• давање савета
• посао, каријера
• стрес, одмор
• планови за будућност
• рачунари и здравље
• храна
• забава и хоби
• одмор и туризам, путовања
• игре на срећу

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• разуме текстове, усмено излаже и пише на јасан начин о великој лепези тема из своје сфере интересовања, али и о темама актуелним у друштву
• активно учествује у разговорима са људима којима је српски матерњи језик, користи богат вокабулар, идиоме
• пише формалне и неформалне текстове у којима образлаже своје ставове

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• герунд
• рефлексивни пасив
• девербативне именице
• падежи
• изведени глаголи
• односна реченица
• творба речи
• глаголска времена
• предлози
• личне заменице
• глаголски вид

ТЕМЕ

• (не)вербална комуникација
• учење језика
• живот у иностранству
• где се осећамо као код куће
• симбол, знак, гест, лозинка
• хералдика
• нумерологија
• церемонија венчања
• идиоми, синоними, жаргон
• актуелне теме

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА

НА ОВОМ ТЕЧАЈУ. Полазник може да:
• разуме широк дијапазон дугачких и захтевних текстова и да препозна значење које је дато имплицитно
• може да без много напора прати филмове и телевизијске емисије
• може да се спонтано и течно изрази
• може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
• може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
• може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум, може се набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• партиципски пасив
• рефлексивни пасив
• глаголски прилог прошли
• (не)рефлексивни глаголи
• ред речи у реченици
• футур 2
• условне (кондиционалне) реченице
• падежи
• творба речи
• предлози
• императив
• намерне (финалне) реченице

ТЕМЕ

• како трошимо време
• виртуелни свет
• новац, економија, конкуренција
• добитак на лутрији
• без чега се не може живети
• занимања
• интервју за посао
• људске особине
• актуелне теме

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• разуме дугачке и захтевне текстове из различитих области и да препозна значење које је дато имплицитно
• може да без много напора прати филмове и телевизијске емисије
• може да се спонтано и течно изрази
• може да ефикасно користи језик и да га прилагођава различитим друштвеним, академским или професионалним циљевима
• може да напише јасан, детаљан и добро структуиран текст на сложене теме и да у њему покаже да влада употребом језичких средстава неопходних за добру организацију и повезивање текста
• може да пише о сложеним темама у форми писама, есеја или извештаја

За савладавање овог нивоа потребно је 70 часова.

УЏБЕНИК: СУПЕР СРПСКИ – Азбукум + аутентичан материјал, уџбеник се може набавити у нашој књижари, тел: 011 2638 835.

ГРАМАТИКА

• временске (темпоралне) реченице
• реченична кондензација
• аорист
• партицип пасива
• нарација
• изведени глаголи
• антоними
• жаргон

ТЕМЕ

• стилови живота
• превозна средства
• незгоде
• јунаци некад и сад
• легенде, митови, бајке
• права и обавезе
• актуелне теме
• књижевност

СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОВОМ ТЕЧАЈУ.

Полазник може да:
• са лакоћом разуме практично све што чује и прочита
• обједињује информације из различитих извора, како говорних тако и писаних, ставове реконструише и јасно их приказује
• спонтано се изражава врло течно и прецизно и препознаје разлику у финим нијансама значења чак и у сложеним ситуацијама
• одговарајућим стилом пише комплексније текстове
• пише сложена писма, чланке итд, износи став користећи логичну структуру
• пише критичке приказе стручних и књижевних дела

За савладавање овог нивоа потребно је 140 часова.

I am message box. Click edit button to change this text.